Jeśli jes­teś prze­ciętny, na­wet jeżeli usiłujesz ma­lować bar­dzo, ale to bar­dzo źle, two­ja prze­ciętność zos­ta­nie dostrzeżona.


jeśli-jes­teś-prze­ętny-na­wet-żeli-usiłujesz-­lować-bar­dzo-ale-to bar­dzo-ź-two­ja-prze­ętność-zos­­nie-dostrzeżona
salvador dalíjeślijes­teśprze­ciętnyna­wetjeżeliusiłujeszma­lowaćbar­dzoaleto bar­dzoźletwo­japrze­ciętnośćzos­ta­niedostrzeżonajeśli jes­teśjes­teś prze­ciętnyna­wet jeżelijeżeli usiłujeszusiłujesz ma­lowaćma­lować bar­dzoale to bar­dzoto bar­dzo źletwo­ja prze­ciętnośćprze­ciętność zos­ta­niezos­ta­nie dostrzeżonajeśli jes­teś prze­ciętnyna­wet jeżeli usiłujeszjeżeli usiłujesz ma­lowaćusiłujesz ma­lować bar­dzoale to bar­dzo źletwo­ja prze­ciętność zos­ta­nieprze­ciętność zos­ta­nie dostrzeżonana­wet jeżeli usiłujesz ma­lowaćjeżeli usiłujesz ma­lować bar­dzotwo­ja prze­ciętność zos­ta­nie dostrzeżonana­wet jeżeli usiłujesz ma­lować bar­dzo

Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać.Ale prze­cież na­wet jeśli bar­dzo się lu­bi kawę i her­batę, nie można ich pić równocześnie z jed­nej filiżanki.Za­pyta­no New­to­na, czy dużo cza­su zajęło mu sfor­mułowa­nie od­kry­tych przez niego praw. Odpowiedział: - Od­kry­te prze­ze mnie pra­wa są bar­dzo pros­te. For­mułowałem je szyb­ko, ale przed­tem bar­dzo długo myślałem.... blon­dynka roz­ma­wia że swoim no­wym „narzeczonymJeśli możesz po­liczyć, ile masz pieniędzy, nie jes­teś bar­dzo bogaty.Wszys­cy chcieli pełne­go od­da­nia, całego człowieka, pra­ca, chorzy, rodzi­na. A życie było krótkie. Cza­sem, w godzi­nach zmęcze­nia, ze zdzi­wieniem ob­serwo­wał, jak bar­dzo się już roz­trwo­niło, jak bar­dzo prze­leciało życie.