Jeśli jes­teś prze­ciętny, na­wet jeżeli usiłujesz ma­lować bar­dzo, ale to bar­dzo źle, two­ja prze­ciętność zos­ta­nie dostrzeżona.


jeśli-jes­teś-prze­ętny-na­wet-żeli-usiłujesz-­lować-bar­dzo-ale-to bar­dzo-ź-two­ja-prze­ętność-zos­­nie-dostrzeżona
salvador dalíjeślijes­teśprze­ciętnyna­wetjeżeliusiłujeszma­lowaćbar­dzoaleto bar­dzoźletwo­japrze­ciętnośćzos­ta­niedostrzeżonajeśli jes­teśjes­teś prze­ciętnyna­wet jeżelijeżeli usiłujeszusiłujesz ma­lowaćma­lować bar­dzoale to bar­dzoto bar­dzo źletwo­ja prze­ciętnośćprze­ciętność zos­ta­niezos­ta­nie dostrzeżonajeśli jes­teś prze­ciętnyna­wet jeżeli usiłujeszjeżeli usiłujesz ma­lowaćusiłujesz ma­lować bar­dzoale to bar­dzo źletwo­ja prze­ciętność zos­ta­nieprze­ciętność zos­ta­nie dostrzeżonana­wet jeżeli usiłujesz ma­lowaćjeżeli usiłujesz ma­lować bar­dzotwo­ja prze­ciętność zos­ta­nie dostrzeżonana­wet jeżeli usiłujesz ma­lować bar­dzo

Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać
Ale prze­cież na­wet jeśli bar­dzo się lu­bi kawę i her­batę, nie można ich pić równocześnie z jed­nej filiżanki. -Malwina Kowszewicz
ale-prze­cież-na­wet-śli-bar­dzo ę-lu­bi-kawę-i her­batę-nie można-ich-pić-równocześnie-z jed­nej-filiżanki
Jeśli możesz po­liczyć, ile masz pieniędzy, nie jes­teś bar­dzo bogaty. -Jean Paul Getty
jeśli-możesz-po­liczyć-ile-masz-pieniędzy-nie jes­teś-bar­dzo-bogaty