Jeśli jest wspa­niała, nie będzie łat­wa, jeśli jest łat­wa, nie będzie wspa­niała, Jeśli jest te­go war­ta, nie pod­dasz się, jeśli się pod­dasz, nie jes­teś jej wart. Praw­da jest ta­ka, że każda oso­ba cię skrzyw­dzi, dla­tego mu­sisz zna­leźć taką która jest war­ta cierpienia.


jeśli-jest wspa­niała-nie będzie-łat­wa-śli-jest łat­wa-nie będzie-wspa­niała-jeśli-jest te­go-war­-nie pod­dasz-ę-śli ę
czarnycharakter_xdjeślijest wspa­niałanie będziełat­wajeślijest łat­wawspa­niałajest te­gowar­tanie pod­daszsięjeśli siępod­dasznie jes­teśjejwartpraw­da jest ta­każe każdaoso­bacięskrzyw­dzidla­tegomu­siszzna­leźćtakąktórajest war­tacierpieniajeśli jest wspa­niałanie będzie łat­wajeśli jest łat­wanie będzie wspa­niałajeśli jest te­gojest te­go war­tanie pod­dasz sięjeśli się pod­dasznie jes­teś jejjej wartże każda oso­baoso­ba cięcię skrzyw­dzidla­tego mu­siszmu­sisz zna­leźćzna­leźć takątaką któraktóra jest war­tajest war­ta cierpieniajeśli jest te­go war­tanie jes­teś jej wartże każda oso­ba cięoso­ba cię skrzyw­dzidla­tego mu­sisz zna­leźćmu­sisz zna­leźć takązna­leźć taką którataką która jest war­taktóra jest war­ta cierpienia

A jeśli kiedyś każdy z nas by się zgu­bił poszu­kam Cię, lecz ty też szu­kać mnie musisz. To nie będzie łat­we, lecz dasz so­bie radę jeśli za­leży Ci na mnie tak jak mówisz. -carrieef
a śli-kiedyś-każdy-z nas-by ę-zgu­bił-poszu­kam-cię-lecz-ty też-szu­kać-mnie-musisz-to-nie będzie-łat­we-lecz-dasz-so­bie-radę
Jeśli dasz człowiekowi rybę, pożywi się raz. Jeśli nauczysz go łowić, będzie syty przez całe życie -Huan Ce
jeśli-dasz-człowiekowi-rybę-pożywi-ę-raz-jeśli-nauczysz-go-łowić-będzie-syty-przez-całe-życie