Jeśli jest wspa­niała, nie będzie łat­wa, jeśli jest łat­wa, nie będzie wspa­niała, Jeśli jest te­go war­ta, nie pod­dasz się, jeśli się pod­dasz, nie jes­teś jej wart. Praw­da jest ta­ka, że każda oso­ba cię skrzyw­dzi, dla­tego mu­sisz zna­leźć taką która jest war­ta cierpienia.


jeśli-jest wspa­niała-nie będzie-łat­wa-śli-jest łat­wa-nie będzie-wspa­niała-jeśli-jest te­go-war­-nie pod­dasz-ę-śli ę
czarnycharakter_xdjeślijest wspa­niałanie będziełat­wajeślijest łat­wawspa­niałajest te­gowar­tanie pod­daszsięjeśli siępod­dasznie jes­teśjejwartpraw­da jest ta­każe każdaoso­bacięskrzyw­dzidla­tegomu­siszzna­leźćtakąktórajest war­tacierpieniajeśli jest wspa­niałanie będzie łat­wajeśli jest łat­wanie będzie wspa­niałajeśli jest te­gojest te­go war­tanie pod­dasz sięjeśli się pod­dasznie jes­teś jejjej wartże każda oso­baoso­ba cięcię skrzyw­dzidla­tego mu­siszmu­sisz zna­leźćzna­leźć takątaką któraktóra jest war­tajest war­ta cierpieniajeśli jest te­go war­tanie jes­teś jej wartże każda oso­ba cięoso­ba cię skrzyw­dzidla­tego mu­sisz zna­leźćmu­sisz zna­leźć takązna­leźć taką którataką która jest war­taktóra jest war­ta cierpienia

A jeśli kiedyś każdy z nas by się zgu­bił poszu­kam Cię, lecz ty też szu­kać mnie musisz. To nie będzie łat­we, lecz dasz so­bie radę jeśli za­leży Ci na mnie tak jak mówisz.Jeśli jes­teś wys­tar­czająco dziel­ny, żeby zos­ta­wić za sobą wszys­tko i wy­ruszyć na poszu­kiwa­nie praw­dy zewnętrznej lub wewnętrznej; jeśli wszys­tko, co na­pot­kasz na swej drodze pot­raktu­jesz, ja­ko pod­po­wie­dzi i wszys­tkich na­pot­ka­nych ludzi, ja­ko nau­czy­cieli; jeśli jes­teś w sta­nie wy­baczyć so­bie kil­ka gorzkich błędów - wte­dy praw­da nie będzie przed Tobą zatajona.Jeśli dasz człowiekowi rybę, pożywi się raz. Jeśli nauczysz go łowić, będzie syty przez całe życieA co jeśli nie ma ta­kiej oso­by która poz­na mo­ja praw­dziwą twarz, tą pry­watną, ze słabościami i wa­dami, a mi­mo te­go będzie mnie kochać? A co jeśli nie ma dla mnie ta­kiej miłości? Pier­wsze: nie myśl! Dru­gie: jeśli myślisz, nie mów! Trze­cie: jeśli mówisz, nie pisz! Czwar­te: jeśli piszesz, nie podpisuj! Piąte: jeśli pod­pi­sujesz, nie dziw się.Jeśli pot­ra­fisz spędzić z kimś pół godzi­ny w zu­pełnym mil­cze­niu i nie czuć przy tym wca­le skrępo­wania, ty i oso­ba ta możecie zos­tać przy­jaciółmi. Jeśli zaś mil­cze­nie będzie wam ciążyło, jes­teście so­bie ob­cy i nie war­to na­wet sta­rać się o zadzie­rzgnięcie przyjaźni.