Jeśli ko­goś na prawdę kochasz, poz­wo­lisz mu być szczęśli­wym bez ciebie.


jeśli-ko­goś-na prawdę-kochasz-poz­wo­lisz-mu być-szczęśli­wym-bez-ciebie
mateusz piecki schizoidalnyjeśliko­gośna prawdękochaszpoz­wo­liszmu byćszczęśli­wymbezciebiejeśli ko­gośko­goś na prawdęna prawdę kochaszpoz­wo­lisz mu byćmu być szczęśli­wymszczęśli­wym bezbez ciebiejeśli ko­goś na prawdęko­goś na prawdę kochaszpoz­wo­lisz mu być szczęśli­wymmu być szczęśli­wym bezszczęśli­wym bez ciebiejeśli ko­goś na prawdę kochaszpoz­wo­lisz mu być szczęśli­wym bezmu być szczęśli­wym bez ciebiepoz­wo­lisz mu być szczęśli­wym bez ciebie

Chcesz być szczęśli­wym przez chwilę? Zemścij się. Chcesz być szczęśli­wym zaw­sze? Przebacz.Jeśli chcesz być szczęśli­wym - bądź nim! Aby być szczęśli­wym z mężczyzną, trze­ba go bar­dzo dob­rze zro­zumieć i trochę kochać. Aby być szczęśli­wym z ko­bietą, trze­ba ją bar­dzo kochać i w ogóle nie próbo­wać zrozumieć.Mów, że ją kochasz, da­waj jej od­czuć ja­ka jest war­tościowa i piękna... Dzięki te­mu nie poz­wo­lisz aby poczuła się ko­bietą w oczach in­ne­go mężczyz­ny. Isabelle Jeśli nie możesz się cze­goś poz­być, spróbuj polubić.Uczy­nić ko­goś szczęśli­wym – to jak­by je­go życie pom­nożyć i pogłębić.