Jeśli ko­goś nap­rawdę kocha­my, ale on nas nie chce, wys­tar­czy to że możemy na niego patrzeć.


jeśli-ko­goś-nap­rawdę-kocha­my-ale-on nas-nie chce-wys­tar­czy-to że możemy-na niego-patrzeć
ktos-do-kochaniajeśliko­gośnap­rawdękocha­myaleon nasnie chcewys­tar­czyto że możemyna niegopatrzećjeśli ko­gośko­goś nap­rawdęnap­rawdę kocha­myale on nason nas nie chcewys­tar­czy to że możemyto że możemy na niegona niego patrzećjeśli ko­goś nap­rawdęko­goś nap­rawdę kocha­myale on nas nie chcewys­tar­czy to że możemy na niegoto że możemy na niego patrzećjeśli ko­goś nap­rawdę kocha­mywys­tar­czy to że możemy na niego patrzeć

`I nieważne jak bar­dzo ko­goś kocha­my; to nig­dy nie wys­tar­czy, żeby być pew­nym, że ta oso­ba kocha nas tak samo. -bluecaffe
`i nieważne-jak bar­dzo-ko­goś-kocha­my-to nig­dy-nie wys­tar­czy-żeby-być-pew­nym-że  oso­ba-kocha-nas-tak-samo
kocha­my ko­goś kto nas tyl­ko lu­bi, a lu­bimy ko­goś kto nas nap­rawde kocha.. cóż za ironia... -psycholożka
kocha­my-ko­goś-kto-nas-tyl­ko-lu­bi-a lu­bimy-ko­goś-kto-nas-nap­rawde-kocha-cóż za ironia
Jeśli spad­niesz na ko­goś, nie wys­tar­czy po­wie­dzieć, że nie chciałeś. W końcu ten ktoś też wca­le nie chciał, żebyś na niego spadał. -Alan Alexander Milne
jeśli-spad­niesz-na ko­goś-nie wys­tar­czy-po­wie­dzieć-że nie chciałeś-w końcu-ten-ktoś-też-wca­-nie chciał-żebyś-na niego
Jeśli się wie, cze­go in­ni nap­rawdę, ale tak nap­rawdę pragną, można ni­mi pokierować. -Terry Pratchett
jeśli ę-wie-cze­go-in­-nap­rawdę-ale-tak-nap­rawdę-pragną-można-­mi-pokierować
Jeśli nap­rawdę jest tak, że możemy przeżyć tyl­ko małą część te­go, co się w nas znaj­du­je - co dzieje się z resztą?  -Pascal Mercier
jeśli-nap­rawdę-jest tak-że możemy-przeżyć-tyl­ko-łą-część-te­go-co ę-w nas-znaj­­- co dzieje ę-z resztą