Jeśli ko­goś zra­nisz i żałujesz te­go, nie mil­cz- zmuś się by z nim rozmawiać. Mil­cze­nie, w którym dźwięczą niewy­powie­dziane słowa, dys­tans i chółd nie jest czymś po czym poczu­je się on lepiej 


jeśli-ko­goś-zra­nisz-i żałujesz-te­go-nie mil­cz-zmuś ę-by z nim-rozmawiać-mil­cze­nie-w którym dźwięczą
silvidianjeśliko­gośzra­niszi żałujeszte­gonie mil­czzmuś sięby z nimrozmawiaćmil­cze­niew którym dźwięcząniewy­powie­dzianesłowadys­tansi chółdnie jest czymśpo czympoczu­je sięon lepiej jeśli ko­gośko­goś zra­niszzra­nisz i żałujeszi żałujesz te­gozmuś się by z nimby z nim rozmawiaćw którym dźwięczą niewy­powie­dzianeniewy­powie­dziane słowadys­tans i chółdi chółd nie jest czymśnie jest czymś po czympo czym poczu­je siępoczu­je się on lepiej jeśli ko­goś zra­niszko­goś zra­nisz i żałujeszzra­nisz i żałujesz te­gozmuś się by z nim rozmawiaćw którym dźwięczą niewy­powie­dziane słowadys­tans i chółd nie jest czymśi chółd nie jest czymś po czymnie jest czymś po czym poczu­je siępo czym poczu­je się on lepiej 

Prze­mil­cze­nie nie jest kłam­stwem, tyl­ko niewy­powie­dzianą prawdą. -Fiodor Gladkow
prze­mil­cze­nie-nie jest kłam­stwem-tyl­ko-niewy­powie­dzianą-prawdą
mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym 
mil­czące kwiaty mil­czących, zra­nionych dusz - mil­cząc krzyczymy  -Maverick123
mil­czą-kwiaty-mil­czących-zra­nionych-dusz-mil­cząc-krzyczymy 
Można mil­czeć i mil­cze­niem ko­goś ranić. -Jan Twardowski
można-mil­czeć-i mil­cze­niem-ko­goś-ranić