Jeśli komuś jest źle to i z nim jest źle.


jeśli-komuś-jest-ź-to-i-z-nim-jest-ź
tadeusz kotarbińskijeślikomuśjestźletonimźlejeśli komuśkomuś jestjest źlez nimnim jestjest źlejeśli komuś jestkomuś jest źleźle to ii z nimz nim jestnim jest źlejeśli komuś jest źlejest źle to iźle to i zi z nim jestz nim jest źlekomuś jest źle to ijest źle to i zźle to i z nimi z nim jest źle

Jeśli ko­muś jest źle, to i z nim jest źle.Źle czy­ni człowiek, jeśli pop­rzes­ta­je na za­dowo­leniu z siebie i łat­wo przyj­mu­je pochwałę ludzką. Ale również źle czy­ni, jeśli boi się kry­tyki i nagany.Jeśli jest noc- mu­si być dzień, jeśli łza- uśmiech, jak źle- to i Bóg jest na pewno.Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych.Źle zmyślać, źle i prawdę mówić w pańskim dworze.Jeśli jest ci źle z sa­mym sobą, to jak ko­muś ma być z tobą dobrze?