Jeśli kraj ma być dob­rze rządzo­ny, pra­wa muszą być jasne.


jeśli-kraj- być-dob­rze-rządzo­ny-pra­wa-muszą-być-jasne
kung-sun jangjeślikrajma byćdob­rzerządzo­nypra­wamusząbyćjasnejeśli krajkraj ma byćma być dob­rzedob­rze rządzo­nypra­wa musząmuszą byćbyć jasnejeśli kraj ma byćkraj ma być dob­rzema być dob­rze rządzo­nypra­wa muszą byćmuszą być jasnejeśli kraj ma być dob­rzekraj ma być dob­rze rządzo­nypra­wa muszą być jasnejeśli kraj ma być dob­rze rządzo­ny

Nie może dob­rze być rządzo­ne państwo pod roz­ka­zami wielu.Osoby na kierowniczych stanowiskach muszą mieć przed sobą jakiś cel, muszą być zaangażowane uczuciowo. To zaangażowanie musi być częścią osobowości każdego prawdziwego menedżera.Zwy­cięzcy są zro­bieni z cze­goś co znaj­du­je się w głębi nich sa­mych - prag­nienie, marze­nie, wiz­ja. Muszą mieć wyt­rzy­małość do os­tatniej mi­nuty, muszą być trochę szyb­si, muszą mieć umiejętności i wolę. Ale wo­la mu­si być moc­niej­sza niż umiejętności.Być dob­rym to jest coś, ale postępo­wać dob­rze to znacznie więcej.Jeśli w kobiecie kocha się najbardziej jej wady, muszą być naprawdę wiele warte.Jest źle, a jed­nak co­raz le­piej, więc może być jeszcze le­piej. Tyl­ko dob­rze nig­dy być nie może.