Jeśli kto­kol­wiek chce mnie zro­zumieć, po­winien uważnie pat­rzeć na mo­je obrazy.


jeśli-kto­kol­wiek-chce-mnie-zro­zumieć-po­winien-uważnie-pat­rzeć-na mo­-obrazy
gustav klimtjeślikto­kol­wiekchcemniezro­zumiećpo­winienuważniepat­rzećna mo­jeobrazyjeśli kto­kol­wiekkto­kol­wiek chcechce mniemnie zro­zumiećpo­winien uważnieuważnie pat­rzećpat­rzeć na mo­jena mo­je obrazyjeśli kto­kol­wiek chcekto­kol­wiek chce mniechce mnie zro­zumiećpo­winien uważnie pat­rzećuważnie pat­rzeć na mo­jepat­rzeć na mo­je obrazyjeśli kto­kol­wiek chce mniekto­kol­wiek chce mnie zro­zumiećpo­winien uważnie pat­rzeć na mo­jeuważnie pat­rzeć na mo­je obrazyjeśli kto­kol­wiek chce mnie zro­zumiećpo­winien uważnie pat­rzeć na mo­je obrazy

Kto chce zro­zumieć poetę, po­winien po­jechać do je­go kraju.No jas­ne, że muszę uważać. Nie ro­bię nic in­ne­go, tyl­ko uważam. Uważnie pat­rzę i uważnie się budzę, uważnie wychodzę i z lękiem wra­cam, uważnie się kładę i uważnie udaję, że czy­tam. Uważnie go­tuję, uważnie się myję, uważnie nakładam ma­ke-up na pod­bi­te oko i śla­dy na szyi. Uważnie.Żeby nie zauważył.Te­lewiz­ja do­wiodła, ze ludzie wolą oglądać co­kol­wiek, niż pat­rzeć na siebie nawzajem.Kto­kol­wiek chodzi do psychiat­ry, po­winien się zba­dać na głowę.Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył.Chcenia'. Chciałabym, żebyś przes­tał się tak spie­szyć. Żebyś się zat­rzy­mał. Wziął mnie w ra­miona. Przy­cisnął do siebie moc­no i po­wie­dział, że dla nas czas nie istnieje. Chcę Cię mieć. Chcę, żebyś był mój. Na włas­ność. Chcę Cię po­siadać i chcę, żebyś i Ty mnie po­siadał. Wszędzie.Jak­kolwiek. Kiedy­kol­wiek.Wczo­raj. Te­raz.Jut­ro. Już.Chcę. Ciebie. Ewen­tual­nie, zro­bię dla Ciebie wszystko.