Jeśli ktoś bieg­nie W po­goni za lep­szym jut­rem Nie próbuj go zat­rzy­mać Bieg­nij z nim Na­wet nie wiesz ile może cie nauczyć 


jeśli-ktoś-bieg­nie-w-po­goni-za lep­szym-jut­rem-nie-próbuj-go zat­rzy­ć-bieg­nij-z nim-na­wet-nie wiesz-ile-może-cie-nauczyć 
samothnickjeśliktośbieg­niepo­goniza lep­szymjut­remniepróbujgo zat­rzy­maćbieg­nijz nimna­wetnie wieszilemożecienauczyć jeśli ktośktoś bieg­niebieg­nie ww po­gonipo­goni za lep­szymza lep­szym jut­remjut­rem nienie próbujpróbuj go zat­rzy­maćgo zat­rzy­mać bieg­nijbieg­nij z nimz nim na­wetna­wet nie wiesznie wiesz ileile możemoże ciecie nauczyć jeśli ktoś bieg­niektoś bieg­nie wbieg­nie w po­goniw po­goni za lep­szympo­goni za lep­szym jut­remza lep­szym jut­rem niejut­rem nie próbujnie próbuj go zat­rzy­maćpróbuj go zat­rzy­mać bieg­nijgo zat­rzy­mać bieg­nij z nimbieg­nij z nim na­wetz nim na­wet nie wieszna­wet nie wiesz ilenie wiesz ile możeile może ciemoże cie nauczyć jeśli ktoś bieg­nie wktoś bieg­nie w po­gonibieg­nie w po­goni za lep­szymw po­goni za lep­szym jut­rempo­goni za lep­szym jut­rem nieza lep­szym jut­rem nie próbujjut­rem nie próbuj go zat­rzy­maćnie próbuj go zat­rzy­mać bieg­nijpróbuj go zat­rzy­mać bieg­nij z nimgo zat­rzy­mać bieg­nij z nim na­wetbieg­nij z nim na­wet nie wieszz nim na­wet nie wiesz ilena­wet nie wiesz ile możenie wiesz ile może cieile może cie nauczyć jeśli ktoś bieg­nie w po­goniktoś bieg­nie w po­goni za lep­szymbieg­nie w po­goni za lep­szym jut­remw po­goni za lep­szym jut­rem niepo­goni za lep­szym jut­rem nie próbujza lep­szym jut­rem nie próbuj go zat­rzy­maćjut­rem nie próbuj go zat­rzy­mać bieg­nijnie próbuj go zat­rzy­mać bieg­nij z nimpróbuj go zat­rzy­mać bieg­nij z nim na­wetgo zat­rzy­mać bieg­nij z nim na­wet nie wieszbieg­nij z nim na­wet nie wiesz ilez nim na­wet nie wiesz ile możena­wet nie wiesz ile może cienie wiesz ile może cie nauczyć 

Ja­ki sens ma bieg przez całe życie, na­wet jeśli do ce­lu, jeśli ani chwi­li się nie zat­rzy­masz by ro­zej­rzeć się gdzie już dotarłeś. Prze­biec życie i nic nie zo­baczyć to zam­knąć oczy na to ku cze­mu biegniesz.Do­wodem te­go,jak sil­na jest ta pier­wsza,jest jed­na z os­tatnich. ` Bieg­nij za nim,bo on biegnąc przewróci Cię` ` Nie biegaj za nim,bo gdy sta­nie,pot­kniesz się ,i upadniesz` Na­wet by nie wiedziano ile się ra­zy bieg­nie po scho­dach bez windy ile czys­te­go piękna może być w nieszczęściu jak cicho po pier­wszym wzruszeniu nikt by nie wiedział Prag­nij mnie prag­nij mnie tu... na­tychmiast  tak jak wiesz, że te­go pragnę z sze­roko roz­warty­mi marzeniami... prag­nij mnie w cen­trum i po za nim kil­ka ra­zy prag­nij mnie trzy­mać za rękę prag­nij mnie pro­wadzić przez życie prag­nij ciągle szep­tac mo­je imię...Życie to pląta­nina myśli, w której po­zor­nie zat­rzy­muje się czas, nap­rawdę zmieniając bieg na szybszy...Codzien­nie ta sa­ma rzeczy­wis­tosc .Wzno­simy sie i nag­le upa­damy ,pat­rzy­my na dlu­gom dro­ge bo­lu .Przechodzi­my ko­lej­ny raz ,nadzieja wy­pel­nia nasze ser­ca ,wiara w lep­sze jut­ro ,bieg­niemy wy­soko .Ku gwiaz­da ,szu­kajac lep­sze­go swiata .Swiata mi­los­ci i czu­los­ci .Chce jed­ne­go ,zaz­nac praw­dzi­wej mi­los­ci .Badz