jeśli-ktoś-chce-pogłębiać-swoją-ciemną-stronę-duszy-to zaw­sze-wpad­nie-w tę dziurę-piekielną-i będzie-złym-człowiekiem
rychcikjeśliktośchcepogłębiaćswojąciemnąstronęduszyto zaw­szewpad­niew tę dziurępiekielnąi będziezłymczłowiekiemjeśli ktośdob­rzeukierun­ko­wanyod dziec­kaidziew od­wrotnąświatłato zda­jeso­bieświado­miez te­gosprawęże ciem­nastro­nato złokażdy z nasma świado­mywybórto żad­nafi­lozo­fiaczyja­kaśszkołanaukatyl­kozwykłaświado­mośćwy­boru~pa­wełrychlica jeśli ktośktoś chcepogłębiać swojąswoją ciemnąciemną stronęstronę duszyduszy to zaw­szeto zaw­sze wpad­niewpad­nie w tę dziuręw tę dziurę piekielnąpiekielną i będziei będzie złymzłym człowiekiemjeśli ktoś dob­rzedob­rze ukierun­ko­wanyukierun­ko­wany od dziec­kaidzie w od­wrotnąw od­wrotną stronęstronę światłato zda­je so­bieso­bie świado­mieświado­mie z te­goz te­go sprawęże ciem­na stro­nastro­na to złokażdy z nas ma świado­myma świado­my wybórwybór to żad­nato żad­na fi­lozo­fiafi­lozo­fia czyczy ja­kaśja­kaś szkołanauka tyl­kotyl­ko zwykłazwykła świado­mość~pa­weł rychlica jeśli ktoś chcepogłębiać swoją ciemnąswoją ciemną stronęciemną stronę duszystronę duszy to zaw­szeduszy to zaw­sze wpad­nieto zaw­sze wpad­nie w tę dziuręwpad­nie w tę dziurę piekielnąw tę dziurę piekielną i będziepiekielną i będzie złymi będzie złym człowiekiemjeśli ktoś dob­rze ukierun­ko­wanydob­rze ukierun­ko­wany od dziec­kaidzie w od­wrotną stronęw od­wrotną stronę światłato zda­je so­bie świado­mieso­bie świado­mie z te­goświado­mie z te­go sprawęże ciem­na stro­na to złokażdy z nas ma świado­my wybórma świado­my wybór to żad­nawybór to żad­na fi­lozo­fiato żad­na fi­lozo­fia czyfi­lozo­fia czy ja­kaśczy ja­kaś szkołanauka tyl­ko zwykłatyl­ko zwykła świado­mość

Dob­rze jest wie­rzyć w Bo­ga, bo zaw­sze ma się świado­mość że nie mówi się tyl­ko do siebie, ale do ko­goś tam w górze i że zos­ta­niemy wysłuchani... -NightHuntress
dob­rze-jest wie­rzyć-w bo­ga-bo zaw­sze- ę-świado­mość-że nie mówi ę-tyl­ko-do siebie-ale-do ko­goś-tam-w górze
Świado­mość życia wiąże się ze świado­mością śmierci. -Antoni Kępiński
Świado­mość-życia-wiąże ę-ze świado­mośą-śmierci
Py­tając ko­goś o sa­mopoczu­cie, miej świado­mość te­go, że od­po­wiedź nie zaw­sze będzie ta­ka jaką chciałbyś usłyszeć. -respirer
py­tając-ko­goś-o ­mopoczu­cie-miej-świado­mość-te­go-że od­po­wiedź-nie zaw­sze-będzie-­ka-jaką-chciałbyś-usłyszeć
Każdy - świado­mie lub nie, wie­rzy w swoją drugą połówkę z którą będzie zdo­bywać góry  -daniello
każdy- świado­mie-lub-nie-wie­rzy-w swoją-drugą-połówkę-z którą-będzie-zdo­bywać-góry 
cała-praw­da-tkwi-nie w nas-tyl­ko-w świado­moś-że coś-nas-jeszcze-później-cze­ka-~pa­weł-rychlica