jeśli-ktoś-chce-pogłębiać-swoją-ciemną-stronę-duszy-to zaw­sze-wpad­nie-w tę dziurę-piekielną-i będzie-złym-człowiekiem
rychcikjeśliktośchcepogłębiaćswojąciemnąstronęduszyto zaw­szewpad­niew tę dziurępiekielnąi będziezłymczłowiekiemjeśli ktośdob­rzeukierun­ko­wanyod dziec­kaidziew od­wrotnąświatłato zda­jeso­bieświado­miez te­gosprawęże ciem­nastro­nato złokażdy z nasma świado­mywybórto żad­nafi­lozo­fiaczyja­kaśszkołanaukatyl­kozwykłaświado­mośćwy­boru~pa­wełrychlica jeśli ktośktoś chcepogłębiać swojąswoją ciemnąciemną stronęstronę duszyduszy to zaw­szeto zaw­sze wpad­niewpad­nie w tę dziuręw tę dziurę piekielnąpiekielną i będziei będzie złymzłym człowiekiemjeśli ktoś dob­rzedob­rze ukierun­ko­wanyukierun­ko­wany od dziec­kaidzie w od­wrotnąw od­wrotną stronęstronę światłato zda­je so­bieso­bie świado­mieświado­mie z te­goz te­go sprawęże ciem­na stro­nastro­na to złokażdy z nas ma świado­myma świado­my wybórwybór to żad­nato żad­na fi­lozo­fiafi­lozo­fia czyczy ja­kaśja­kaś szkołanauka tyl­kotyl­ko zwykłazwykła świado­mość~pa­weł rychlica jeśli ktoś chcepogłębiać swoją ciemnąswoją ciemną stronęciemną stronę duszystronę duszy to zaw­szeduszy to zaw­sze wpad­nieto zaw­sze wpad­nie w tę dziuręwpad­nie w tę dziurę piekielnąw tę dziurę piekielną i będziepiekielną i będzie złymi będzie złym człowiekiemjeśli ktoś dob­rze ukierun­ko­wanydob­rze ukierun­ko­wany od dziec­kaidzie w od­wrotną stronęw od­wrotną stronę światłato zda­je so­bie świado­mieso­bie świado­mie z te­goświado­mie z te­go sprawęże ciem­na stro­na to złokażdy z nas ma świado­my wybórma świado­my wybór to żad­nawybór to żad­na fi­lozo­fiato żad­na fi­lozo­fia czyfi­lozo­fia czy ja­kaśczy ja­kaś szkołanauka tyl­ko zwykłatyl­ko zwykła świado­mość

Dob­rze jest wie­rzyć w Bo­ga, bo zaw­sze ma się świado­mość że nie mówi się tyl­ko do siebie, ale do ko­goś tam w górze i że zos­ta­niemy wysłuchani...Po co żyć, jeśli i tak umrzemy, po co mieć, jeśli nicze­go nie za­bie­rze­my na drugą stronę, po co wie­dzieć, jeśli i tak zapomnimy... Po to aby mieć miłe wspom­nienia i swoją dumę Świado­mość życia wiąże się ze świado­mością śmierci.Py­tając ko­goś o sa­mopoczu­cie, miej świado­mość te­go, że od­po­wiedź nie zaw­sze będzie ta­ka jaką chciałbyś usłyszeć.Każdy - świado­mie lub nie, wie­rzy w swoją drugą połówkę z którą będzie zdo­bywać góry