Jeśli ktoś Cię skreślił, bo jes­teś dla niego zbyt mało war­tościowy- szczerze się do niego uśmie­chnij i życz mu szczęścia.


jeśli-ktoś-cię-skreślił-bo jes­teś-dla-niego-zbyt-ło-war­tościowy-szczerze ę-do niego-uśmie­chnij-i życz-mu szczęścia
majka08jeśliktościęskreśliłbo jes­teśdlaniegozbytmałowar­tościowyszczerze siędo niegouśmie­chniji życzmu szczęściajeśli ktośktoś cięcię skreśliłbo jes­teś dladla niegoniego zbytzbyt małomało war­tościowyszczerze się do niegodo niego uśmie­chnijuśmie­chnij i życzi życz mu szczęściajeśli ktoś cięktoś cię skreśliłbo jes­teś dla niegodla niego zbytniego zbyt małozbyt mało war­tościowyszczerze się do niego uśmie­chnijdo niego uśmie­chnij i życzuśmie­chnij i życz mu szczęściajeśli ktoś cię skreśliłbo jes­teś dla niego zbytdla niego zbyt małoniego zbyt mało war­tościowyszczerze się do niego uśmie­chnij i życzdo niego uśmie­chnij i życz mu szczęściabo jes­teś dla niego zbyt małodla niego zbyt mało war­tościowyszczerze się do niego uśmie­chnij i życz mu szczęścia

Znajomy to ktoś, kogo znamy dostatecznie, aby od niego pożyczać pieniądze, ale zbyt mało, żeby jemu je pożyczać.Jeśli jes­teś kocha­ny w mo­men­cie przyjścia na świat, a także w tym, gdy z niego od­chodzisz, jest OK. Wte­dy wszys­tkie in­ne rzeczy, które wy­darzyły się w twoim życiu nie sta­nowią już problemu.Po­mimo w jak trud­nej właśnie jes­teś sy­tuac­ji, po­mimo, jak bar­dzo bo­li Cię dusza - uśmie­chnij się. Choćby nieśmiało i pra­wie niezauważal­nie... Spraw, by in­nym zat­roska­nym ulżyło, choć odrobinę.Jeśli jest wspa­niała, nie będzie łat­wa, jeśli jest łat­wa, nie będzie wspa­niała, Jeśli jest te­go war­ta, nie pod­dasz się, jeśli się pod­dasz, nie jes­teś jej wart. Praw­da jest ta­ka, że każda oso­ba cię skrzyw­dzi, dla­tego mu­sisz zna­leźć taką która jest war­ta cierpienia.Przyczy­ny te­go, że jes­teś w dołku mogą być trzy. Ktoś cię do niego pop­chnął, pot­knąłeś się, lub zszedłeś dob­ro­wol­nie. Te­raz zas­tanów się, jak wyjść. Włas­ny­mi siłami, czy z po­mocą in­nych. Naj­gor­sze jed­nak, gdy siadasz na dnie i jest ci wszys­tko jedno.Wyborca: ktoś, kto cieszy się z świętego przywileju prawa oddania swego głosu na kogoś, kogo ktoś inny dla niego wybrał.