Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem wyg­rał, znać, że roz­ważał długo. Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem przeg­rał, znać, że roz­ważał krótko. Długie roz­ważania oz­naczają wyg­raną, krótkie roz­ważania to przegrana.


jeśli-ktoś-do­konał-roz­ważań-przed-bitwą-a po­tem-wyg­rał-znać-że roz­ważał-długo-jeśli ktoś-do­konał-roz­ważań-przed
sun tzujeśliktośdo­konałroz­ważańprzedbitwąa po­temwyg­rałznaćże roz­ważałdługojeśli ktośprzeg­rałkrótkodługie roz­ważaniaoz­naczająwyg­ranąkrótkieroz­ważaniato przegranajeśli ktośktoś do­konałdo­konał roz­ważańroz­ważań przedprzed bitwąbitwą a po­tema po­tem wyg­rałże roz­ważał długojeśli ktoś do­konałdo­konał roz­ważańroz­ważań przedprzed bitwąbitwą a po­tema po­tem przeg­rałże roz­ważał krótkodługie roz­ważania oz­naczająoz­naczają wyg­ranąkrótkie roz­ważaniaroz­ważania to przegranajeśli ktoś do­konałktoś do­konał roz­ważańdo­konał roz­ważań przedroz­ważań przed bitwąprzed bitwą a po­tembitwą a po­tem wyg­rałjeśli ktoś do­konał roz­ważańdo­konał roz­ważań przedroz­ważań przed bitwąprzed bitwą a po­tembitwą a po­tem przeg­rałdługie roz­ważania oz­naczają wyg­ranąkrótkie roz­ważania to przegrana

Bez­sensem jest, gdy ktoś wiel­ko­dusznie roz­da­je to, co zab­rał in­nym drogą oszus­twa i kradzieży. To tak, jak­by naj­pierw wrzu­cił sreb­ro do rze­ki, a po­tem chciał je wyłowić.Chciałabym, by ktoś mnie cza­sem od­wie­dził, po­roz­ma­wiał, prze­konał, że po­mimo ab­surdu codzien­ności naj­ważniej­szy jest fakt istnienia.Stro­niąc od roz­ważania, przeis­taczasz się w lekkoducha.ta­ki ze mnie tygrys co sta­le ma ochotę by głas­ka­no je­go sierść i na udziec antylopy niech twa ręka sprawi że za­ryczę nocą i z twą pomocą roz­grze­jemy się zdejmę wte­dy fut­ro i na krótko roz­le­niwię cię w przytuleniu w zapomnieniu ocza­ruję cię znik­nie fut­ro i na długo roz­bie­rze­my się...Jed­na róża to piękno. Dziesięć róż to coś dro­giego. Sto róż to nu­da. Ty­siąc róż, kapujesz? Jeśli dwóch ludzi roz­ma­wia, a reszta słucha ich roz­mo­wy - to już jest teatr.