Jeśli ktoś nie po­siada ducha swo­jej epo­ki, po­siada wszys­tkie jej defekty.


jeśli-ktoś-nie po­siada-ducha-swo­jej-epo­ki-po­siada-wszys­tkie-jej-defekty
françois-marie arouet de voltaire (wolter)jeśliktośnie po­siadaduchaswo­jejepo­kipo­siadawszys­tkiejejdefektyjeśli ktośktoś nie po­siadanie po­siada duchaducha swo­jejswo­jej epo­kipo­siada wszys­tkiewszys­tkie jejjej defektyjeśli ktoś nie po­siadaktoś nie po­siada duchanie po­siada ducha swo­jejducha swo­jej epo­kipo­siada wszys­tkie jejwszys­tkie jej defektyjeśli ktoś nie po­siada duchaktoś nie po­siada ducha swo­jejnie po­siada ducha swo­jej epo­kipo­siada wszys­tkie jej defektyjeśli ktoś nie po­siada ducha swo­jejktoś nie po­siada ducha swo­jej epo­ki

Piękna ko­bieta po­siada ty­le ro­zumu, że można jej wszys­tko po­wie­dzieć i o niczym z nią nie rozmawiać.Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego.Człowiek nie żyje wyłącznie swoim życiem oso­bis­tym, ja­ko jed­nos­tka, ale, świado­mie lub nieświado­mie, również życiem swo­jej epo­ki i swo­jego pokolenia.Po­siada­nie ko­biety nie jest czymś spec­jalnym, a do­piero jej brak sta­je się męczarnią.Bo czym jest po­siada­nie dzieci? Jes­teś dla nich miły,wycho­wujesz, cierpisz, zaj­mu­jesz się ni­mi i wte­dy do­ras­tają i os­karżają cię o po­siada­nie Alzheimera.Nadzieja ma skrzydła, przy­siada w duszy i śpiewa pieśń bez słów, która nig­dy nie us­ta­je, a jej najsłod­sze dźwięki słychać na­wet pod­czas wichury.