Jeśli ktoś nie potrafi sformułować czegoś, to znaczy, że nie wie, jeśli wyraża się mętnie, znaczy to, że myśli ma mętne, jeśli nie znajduje słow, by się wypowiedzieć, znaczy to, że nie myśli w ogóle.


jeśli-ktoś-nie-potrafi-sformułować-czegoś-to-znaczy-że-nie-wie-śli-wyraża-ę-mętnie-znaczy-to-że-myśli-mętne-śli-nie-znajduje-słow-by
kolakowskijeśliktośniepotrafisformułowaćczegośtoznaczyżewiejeśliwyrażasięmętnieznaczytomyślimętneznajdujesłowbywypowiedziećogólejeśli ktośktoś nienie potrafipotrafi sformułowaćsformułować czegośże nienie wiejeśli wyrażawyraża sięsię mętnieże myślimyśli mama mętnejeśli nienie znajdujeznajduje słowby sięsię wypowiedziećże nienie myślimyśli ww ogólejeśli ktoś niektoś nie potrafinie potrafi sformułowaćpotrafi sformułować czegośże nie wiejeśli wyraża sięwyraża się mętnieże myśli mamyśli ma mętnejeśli nie znajdujenie znajduje słowby się wypowiedziećże nie myślinie myśli wmyśli w ogóle

Szczęście nie znaczy nic, jeśli inni o nim nie wiedzą, a znaczy bardzo mało, jeśli go nie zazdroszczą.Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.Kochać, To znaczy niena­widzić złego. Nienawidzić, To znaczy kochać dobrego. Żyć, To znaczy mieć świado­mość o śmierci. Umierać, To znaczy cie­szyć się życiem. Jeśli człowiek wie o: Śmier­ci, życiu, miłości i nienawiści. To wie również że: Miłości przy­nosi ból. Niena­wiść przy­nosi gniew. Życie przy­nosi cierpienie. Śmierć przy­nosi pustkę. Sko­ro ma­my tak ok­rutne odczucia, To może le­piej nie czuć? Może le­piej za­bić uczucia, I stać się pustą sko­rupą bez dna.Jeśli ktoś nie po­pełnia sa­mobójstwa, nie znaczy, że wyb­rał życie. On tyl­ko nie pot­ra­fi się zabić.Co to właściwie znaczy: być dorosłym? To znaczy wiedzieć, że nie ma cudów. To znaczy wiedzieć, że daremnie żyło się nadzieją. To znaczy być wydanym na łup smutku.Jeśli mędrcy zawodzą, to nie znaczy, że głupcy świat zbawią.