Jeśli ktoś ci oznajmi, że jakiś człowiek źle mówi o tobie, nie broń się przeciw zarzutom, ale powiedz: na pewno nie wiedział o innych moich błędach i wadach, w przeciwnym razie nie mówiłby tylko o tych, tak błahych.


jeśli-ktoś-oznajmi-że-jakiś-człowiek-ź-mówi-o-tobie-nie-broń-ę-przeciw-zarzutom-ale-powiedz-na-pewno-nie-wiedział-o-innych-moich-błędach
epiktet z hierapolisjeśliktośoznajmiżejakiśczłowiekźlemówitobieniebrońsięprzeciwzarzutomalepowiedznapewnowiedziałinnychmoichbłędachwadachprzeciwnymraziemówiłbytylkotychtakbłahychjeśli ktośktoś cici oznajmiże jakiśjakiś człowiekczłowiek źleźle mówimówi oo tobienie brońbroń sięsię przeciwprzeciw zarzutomale powiedzna pewnopewno nienie wiedziałwiedział oo innychinnych moichmoich błędachbłędach ii wadachw przeciwnymprzeciwnym razierazie nienie mówiłbymówiłby tylkotylko oo tychtak błahychjeśli ktoś ciktoś ci oznajmiże jakiś człowiekjakiś człowiek źleczłowiek źle mówiźle mówi omówi o tobienie broń siębroń się przeciwsię przeciw zarzutomna pewno niepewno nie wiedziałnie wiedział owiedział o innycho innych moichinnych moich błędachmoich błędach ibłędach i wadachw przeciwnym razieprzeciwnym razie nierazie nie mówiłbynie mówiłby tylkomówiłby tylko otylko o tych

Jeśli żart ma ukąsić - to nie jak pies, ale jak jagnię kąsać powinno, w przeciwnym bowiem razie nie żart to będzie, ale grubiaństwo. -Giovanni Boccaccio
jeśli-żart-ukąć-to-nie-jak-pies-ale-jak-jagnię-kąć-powinno-w-przeciwnym-bowiem-razie-nie-żart-to-będzie-ale-grubiaństwo
Ktoś, kto o innych źle mówi, potępia siebie samego. -Francesco Petrarca
ktoś-kto-o-innych-ź-mówi-potępia-siebie-samego