Jeśli ktoś potrafi napisać lepszą książkę, głosić lepsze kazania i zbudować lepszą pułapkę na myszy niż jego sąsiad, to choćby zbudował swój dom w leśnej głuszy, świat i tak wydepcze ścieżkę do jego drzwi.


jeśli-ktoś-potrafi-napisać-lepszą-książkę-głosić-lepsze-kazania-i-zbudować-lepszą-pułapkę-na-myszy-ż-jego-sąsiad-to-choćby-zbudował
ralph waldo emersonjeśliktośpotrafinapisaćlepsząksiążkęgłosićlepszekazaniazbudowaćpułapkęnamyszyniżjegosąsiadtochoćbyzbudowałswójdomleśnejgłuszyświattakwydepcześcieżkędodrzwijeśli ktośktoś potrafipotrafi napisaćnapisać lepsząlepszą książkęgłosić lepszelepsze kazaniakazania ii zbudowaćzbudować lepsząlepszą pułapkępułapkę nana myszymyszy niżniż jegojego sąsiadchoćby zbudowałzbudował swójswój domdom ww leśnejleśnej głuszyświat ii taktak wydepczewydepcze ścieżkęścieżkę dodo jegojego drzwijeśli ktoś potrafiktoś potrafi napisaćpotrafi napisać lepsząnapisać lepszą książkęgłosić lepsze kazanialepsze kazania ikazania i zbudowaći zbudować lepszązbudować lepszą pułapkęlepszą pułapkę napułapkę na myszyna myszy niżmyszy niż jegoniż jego sąsiadchoćby zbudował swójzbudował swój domswój dom wdom w leśnejw leśnej głuszyświat i taki tak wydepczetak wydepcze ścieżkęwydepcze ścieżkę dościeżkę do jegodo jego drzwi

Lekarz stara się ujrzeć w człowieku jego niedomagania, sędzia jego złe strony, a ksiądz jego głupotę - im głębsza tym lepsza.Nabywaj mądrości, bo lepsza nad złoto i staraj się o roztropność, bo lepsza nad srebro.Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać.Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być szczęśliwymi jest to, że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była, teraźniejszość gorszą niż jest i przyszłość mniej pewną, niż będzie.Lepsza złamana obietnica niż żadna.Jeśli jakiś ciężki grzech pożre cząstkę duszy, człowiek może tę cząstkę odtworzyć na nowo, jeszcze lepszą niż była, i właśnie dlatego Bóg pozostawia grzechy na świecie.