Jeśli ktoś spełnia wszys­tkie nasze marze­nia, ko­lej­ne stają się tyl­ko kap­ry­sami. Naj­piękniej­sze są marze­nia niez­reali­zowa­ne, bo to one na­dają życiu sens.


jeśli-ktoś-spełnia-wszys­tkie-nasze-marze­nia-ko­lej­ne-stają ę-tyl­ko-kap­ry­sami-naj­piękniej­sze są marze­nia
rafał kosikjeśliktośspełniawszys­tkienaszemarze­niako­lej­nestają siętyl­kokap­ry­saminaj­piękniej­sze są marze­nianiez­reali­zowa­nebo to onena­dajążyciusensjeśli ktośktoś spełniaspełnia wszys­tkiewszys­tkie naszenasze marze­niako­lej­ne stają sięstają się tyl­kotyl­ko kap­ry­saminaj­piękniej­sze są marze­nia niez­reali­zowa­nebo to one na­dająna­dają życiużyciu sensjeśli ktoś spełniaktoś spełnia wszys­tkiespełnia wszys­tkie naszewszys­tkie nasze marze­niako­lej­ne stają się tyl­kostają się tyl­ko kap­ry­samibo to one na­dają życiuna­dają życiu sens

Marze­nia są twórcze, jeśli po­budzają do czy­nu. Nie bójmy się marzyć. Na­wet z po­zoru niereal­ne marze­nia wyz­wa­lają w nas do­dat­kową ener­gię. I uwie­rzmy w siłę swoich prag­nień. Tyl­ko wte­dy nasze marze­nia się spełnią.Marze­nia... Co to ta­kiego jest? Marze­nia to coś pięknego. To wytwór naszej wyob­raźni Marze­nia poz­wa­lają nam prze­nieśc się Tak gdzie fi­zycznie nie możemy Marze­nia spra­wiają że czujemy Ciepło w naszych sercach Świat bez marzeń byłby niczym Byłby zwykłym two­rem, poz­ba­wionym magiczności Marzyc może każdy... Może za­tapiac się w niez­na­ne otchłanie Swo­je smut­ki może to­pic w myślach Marze­nia poz­wa­lają przet­rwac coś... Ubar­wiają nasze życie.... Marze­nia sen­sem i cu­dem życia! Bo­li, gdy wszys­tkie marze­nia spa­dają na dno, bo naj­bliższa Ci oso­ba, sta­ran­nie je niszczy. Na­wet Ty, ma­mo. Jak mam wnieść się w górę i łas­ko­tać niebo, gdy pod­ci­nasz mi skrzydła, mamo? Jak mam żyć bez marzeń, które dają mi szczęście...na­wet niespełnione....Wyob­raźnia to piękna rzecz. Spełnia marze­nia, których nie spełnia życie. {z mo­jego mob­lo; 15.11.2014} Daw­ne marze­nia to były dob­re marze­nia i choć się nie spełniły cieszę się, że je miałem.'Tyl­ko jed­na oso­ba może spełnić mo­je marze­nia, mo­je naj­skryt­sze sny... Tym kimś jes­teś Ty'