Jeśli ktoś z nas prag­nie poz­nać coś w sposób czys­ty, mu­si się od ciała wyz­wo­lić i samą tyl­ko duszą oglądać rzeczywistość.


jeśli-ktoś-z nas-prag­nie-poz­nać-coś-w sposób-czys­ty-mu­ ę-od ciała-wyz­wo­lić-i samą-tyl­ko-duszą-oglądać-rzeczywistość
sokratesjeśliktośz nasprag­niepoz­naćcośw sposóbczys­tymu­si sięod ciaławyz­wo­lići samątyl­kodusząoglądaćrzeczywistośćjeśli ktośktoś z nasz nas prag­nieprag­nie poz­naćpoz­nać coścoś w sposóbw sposób czys­tymu­si się od ciałaod ciała wyz­wo­lićwyz­wo­lić i samąi samą tyl­kotyl­ko dusząduszą oglądaćoglądać rzeczywistośćjeśli ktoś z nasktoś z nas prag­niez nas prag­nie poz­naćprag­nie poz­nać cośpoz­nać coś w sposóbcoś w sposób czys­tymu­si się od ciała wyz­wo­lićod ciała wyz­wo­lić i samąwyz­wo­lić i samą tyl­koi samą tyl­ko duszątyl­ko duszą oglądaćduszą oglądać rzeczywistośćjeśli ktoś z nas prag­niektoś z nas prag­nie poz­naćz nas prag­nie poz­nać cośprag­nie poz­nać coś w sposóbpoz­nać coś w sposób czys­tymu­si się od ciała wyz­wo­lić i samąod ciała wyz­wo­lić i samą tyl­kowyz­wo­lić i samą tyl­ko dusząi samą tyl­ko duszą oglądaćtyl­ko duszą oglądać rzeczywistośćjeśli ktoś z nas prag­nie poz­naćktoś z nas prag­nie poz­nać cośz nas prag­nie poz­nać coś w sposóbprag­nie poz­nać coś w sposób czys­tymu­si się od ciała wyz­wo­lić i samą tyl­kood ciała wyz­wo­lić i samą tyl­ko dusząwyz­wo­lić i samą tyl­ko duszą oglądaći samą tyl­ko duszą oglądać rzeczywistość

Jeśli chcesz poz­nać swoją pas­je mu­sisz poz­nać sa­mego siebie. -AnDree
jeśli-chcesz-poz­nać-swoją-­-mu­sisz-poz­nać-­mego-siebie
tyl­ko czas wyz­wo­lić może nas tyl­ko czas... z si­deł miłości zaplątując w jej no­we jakże silne więzy. -thrillofit
tyl­ko-czas-wyz­wo­lić-może-nas-tyl­ko-czas-z-­deł-miłoś-zaplątując-w jej-no­we-jakże-silne-więzy
Roz­cza­rowa­nie ma bar­dzo wy­razis­ty smak, który wyz­nacza gra­nicę między tym, co rzeczy­wis­te, a naszym prag­nieniem, które uz­na­liśmy za rzeczywistość. -Gold Fishy
roz­cza­rowa­nie- bar­dzo-wy­razis­ty-smak-który-wyz­nacza-gra­nicę-między-tym-co rzeczy­wis­te-a naszym-prag­nieniem-które