Jeśli ktoś z nas prag­nie poz­nać coś w sposób czys­ty, mu­si się od ciała wyz­wo­lić i samą tyl­ko duszą oglądać rzeczywistość.


jeśli-ktoś-z nas-prag­nie-poz­nać-coś-w sposób-czys­ty-mu­ ę-od ciała-wyz­wo­lić-i samą-tyl­ko-duszą-oglądać-rzeczywistość
sokratesjeśliktośz nasprag­niepoz­naćcośw sposóbczys­tymu­si sięod ciaławyz­wo­lići samątyl­kodusząoglądaćrzeczywistośćjeśli ktośktoś z nasz nas prag­nieprag­nie poz­naćpoz­nać coścoś w sposóbw sposób czys­tymu­si się od ciałaod ciała wyz­wo­lićwyz­wo­lić i samąi samą tyl­kotyl­ko dusząduszą oglądaćoglądać rzeczywistośćjeśli ktoś z nasktoś z nas prag­niez nas prag­nie poz­naćprag­nie poz­nać cośpoz­nać coś w sposóbcoś w sposób czys­tymu­si się od ciała wyz­wo­lićod ciała wyz­wo­lić i samąwyz­wo­lić i samą tyl­koi samą tyl­ko duszątyl­ko duszą oglądaćduszą oglądać rzeczywistośćjeśli ktoś z nas prag­niektoś z nas prag­nie poz­naćz nas prag­nie poz­nać cośprag­nie poz­nać coś w sposóbpoz­nać coś w sposób czys­tymu­si się od ciała wyz­wo­lić i samąod ciała wyz­wo­lić i samą tyl­kowyz­wo­lić i samą tyl­ko dusząi samą tyl­ko duszą oglądaćtyl­ko duszą oglądać rzeczywistośćjeśli ktoś z nas prag­nie poz­naćktoś z nas prag­nie poz­nać cośz nas prag­nie poz­nać coś w sposóbprag­nie poz­nać coś w sposób czys­tymu­si się od ciała wyz­wo­lić i samą tyl­kood ciała wyz­wo­lić i samą tyl­ko dusząwyz­wo­lić i samą tyl­ko duszą oglądaći samą tyl­ko duszą oglądać rzeczywistość

Jeśli chcesz poz­nać swoją pas­je mu­sisz poz­nać sa­mego siebie.tyl­ko czas wyz­wo­lić może nas tyl­ko czas... z si­deł miłości zaplątując w jej no­we jakże silne więzy.Marze­nia są twórcze, jeśli po­budzają do czy­nu. Nie bójmy się marzyć. Na­wet z po­zoru niereal­ne marze­nia wyz­wa­lają w nas do­dat­kową ener­gię. I uwie­rzmy w siłę swoich prag­nień. Tyl­ko wte­dy nasze marze­nia się spełnią.Na samą myśl Że ktoś inny Jakaś Mogłaby leżeć te­raz przy Twoim boku Od­dychać ciężej pod Twym dotykiem Warg Języka Z wzajemnością Na samą myśl Że wy­wołałaby u Ciebie uśmiech Że byłbyś przy niej szczęśliwszy Pragnąłbyś aby była Twym po­wier­ni­kiem Na samą tę myśl Mam ochotę Nieba­nal­nie ani nie prze­sad­nie W ciszy W kącie Usiąść i poz­wo­lić me­mu sercu Skruszyć się Nie mar­twiąc Cię swoim losem Bo prze­cież na szczęściu Twoim Za­leży mi najbardziej Wol­ności bez wyz­wo­lenia zas­ma­kować nie sposób, tak jak ciepło swój sens zys­ku­je tyl­ko wte­dy, kiedy się chłód poz­na, kiedy się w prze­marznięciu do ciepła zatęskni...Roz­cza­rowa­nie ma bar­dzo wy­razis­ty smak, który wyz­nacza gra­nicę między tym, co rzeczy­wis­te, a naszym prag­nieniem, które uz­na­liśmy za rzeczywistość.