Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.


jeśli-kto-chce-pójść-za-mną-niech-ę-zaprze-samego-siebie-niech-weźmie-krzyż-swój-i-niech-mnie-naśladuje
bibliajeśliktochcepójśćzamnąniechsięzaprzesamegosiebieweźmiekrzyżswójmnienaśladujejeśli ktokto chcechce pójśćpójść zaza mnąniech sięsię zaprzezaprze samegosamego siebieniech weźmieweźmie krzyżkrzyż swójswój ii niechniech mniemnie naśladujejeśli kto chcekto chce pójśćchce pójść zapójść za mnąniech się zaprzesię zaprze samegozaprze samego siebieniech weźmie krzyżweźmie krzyż swójkrzyż swój iswój i niechi niech mnieniech mnie naśladujejeśli kto chce pójśćkto chce pójść zachce pójść za mnąniech się zaprze samegosię zaprze samego siebieniech weźmie krzyż swójweźmie krzyż swój ikrzyż swój i niechswój i niech mniei niech mnie naśladujejeśli kto chce pójść zakto chce pójść za mnąniech się zaprze samego siebieniech weźmie krzyż swój iweźmie krzyż swój i niechkrzyż swój i niech mnieswój i niech mnie naśladuje

Człowiek niech będzie człowiekiem! Niech tworzy swój stan wedle tego, co uważa za najlepsze! -Johann Gottfried Herder
człowiek-niech-będzie-człowiekiem-niech-tworzy-swój-stan-wedle-tego-co-uważa-za-najlepsze
Kto by chciał dobrze umrzeć, niech często umiera; kto nie być w piekle, niech tam za życia zaziera. -Wespazjan Hieronim Kochowski
kto-by-chciał-dobrze-umrzeć-niech-często-umiera-kto-nie-być-w-piekle-niech-tam-za-życia-zaziera
Niech pieśń pokoju połączy serca. Niech znikną z ziemi łzy i cierpienia. Niech słowa: Mat­ka, Oj­ciec, Ojczyzna, nie słowo -Pokój- brzmią przez pokolenia! -Dla Jaremy-  -Mrs Vercetti
niech-pieśń-pokoju-połączy-serca-niech-znikną-z ziemi-łzy-i cierpienia-niech-słowa-mat­ka-oj­ciec-ojczyzna-nie-słowo-pokój-brzmią