Jeśli ludzie bywają dobrzy tylko dlatego, że boją się kary i ocze­kują nagrody, to jest to powód do zmartwienia.


jeśli-ludzie-bywają-dobrzy-tylko-dlatego-że-boją-ę-kary-i-ocze­kują-nagrody-to-jest-to-powód-do-zmartwienia
albert einsteinjeśliludziebywajądobrzytylkodlategożebojąsiękaryocze­kująnagrodytojestpowóddozmartwieniajeśli ludzieludzie bywająbywają dobrzydobrzy tylkotylko dlategoże bojąboją sięsię karykary ii ocze­kująocze­kują nagrodypowód dodo zmartwieniajeśli ludzie bywająludzie bywają dobrzybywają dobrzy tylkodobrzy tylko dlategoże boją sięboją się karysię kary ikary i ocze­kująi ocze­kują nagrodyjest to powódpowód do zmartwieniajeśli ludzie bywają dobrzyludzie bywają dobrzy tylkobywają dobrzy tylko dlategoże boją się karyboją się kary isię kary i ocze­kująkary i ocze­kują nagrodyjest to powód dojeśli ludzie bywają dobrzy tylkoludzie bywają dobrzy tylko dlategoże boją się kary iboją się kary i ocze­kująsię kary i ocze­kują nagrodyjest to powód do zmartwienia

Jeśli ludzie bywają dobrzy tylko dlatego, że boją się kary i oczekują nagrody, to jest to powód do zmartwienia.Dobrzy ludzie są dobrzy dlatego, że uzyskali wiedzę przez doznawanie porażek.Ludzie dobrzy dla zwierząt bywają potworni w stosunku do bliźnich swoich.Tylko mali ludzie boją się o prestiż, wielcy go mają.Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłącze­nie duszy od ciała, na­tomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać po­win­ni, to jest odłącze­nie od Boga.Dobrzy ludzie są mniej dobrzy, a źli ludzie są mniej źli, niż to się wydaje.