Jeśli ludzie nie po­ruszają nieus­tająco us­ta­mi, zaczy­nają pra­cować im mózgi.


jeśli-ludzie-nie po­ruszają-nieus­tająco-us­­mi-zaczy­nają-pra­cować-im mózgi
a » douglas adams » autostopem przez galaktykęjeśliludzienie po­ruszająnieus­tającous­ta­mizaczy­nająpra­cowaćim mózgijeśli ludzieludzie nie po­ruszająnie po­ruszają nieus­tająconieus­tająco us­ta­mizaczy­nają pra­cowaćpra­cować im mózgijeśli ludzie nie po­ruszająludzie nie po­ruszają nieus­tająconie po­ruszają nieus­tająco us­ta­mizaczy­nają pra­cować im mózgijeśli ludzie nie po­ruszają nieus­tającoludzie nie po­ruszają nieus­tająco us­ta­mijeśli ludzie nie po­ruszają nieus­tająco us­ta­mi

Jeśli będziesz przykład­nie pra­cował osiem godzin dzien­nie, może ci się kiedyś uda zos­tać kierow­ni­kiem i pra­cować dwanaście.Mózg jest wspa­niałym or­ga­nem. Zaczy­na pra­cować w mo­men­cie, kiedy wsta­jesz i nie przes­ta­je do mo­men­tu, kiedy wchodzisz do biura.Wiesz co się dzieje gdy ko­goś zra­nisz? Zaczy­na cię mniej kochać. Ta­ki sku­tek mają nieos­trożne słowa. Ludzie zaczy­nają cię mniej kochać.Po­wiedz, jeśli pot­ra­fisz: gdzie kończą się myśli, a zaczy­nają uczucia? Małżeństwo dop­ro­wadza do te­go, że ludzie zaczy­nają trak­to­wać siebie nawza­jem jak przed­mioty, będące ich włas­nością, a nie jak wol­ne osoby.Gdy szu­kasz po­mocy, nie ciesz się od ra­zu z te­go, że ludzie zaczy­nają za­kasy­wać ręka­wy. Może chcą tyl­ko umy­wać od two­jej spra­wy ręce. Z cyk­lu po­wieści