Jeśli ludzie nie po­ruszają nieus­tająco us­ta­mi, zaczy­nają pra­cować im mózgi.


jeśli-ludzie-nie po­ruszają-nieus­tająco-us­­mi-zaczy­nają-pra­cować-im mózgi
a » douglas adams » autostopem przez galaktykęjeśliludzienie po­ruszająnieus­tającous­ta­mizaczy­nająpra­cowaćim mózgijeśli ludzieludzie nie po­ruszająnie po­ruszają nieus­tająconieus­tająco us­ta­mizaczy­nają pra­cowaćpra­cować im mózgijeśli ludzie nie po­ruszająludzie nie po­ruszają nieus­tająconie po­ruszają nieus­tająco us­ta­mizaczy­nają pra­cować im mózgijeśli ludzie nie po­ruszają nieus­tającoludzie nie po­ruszają nieus­tająco us­ta­mijeśli ludzie nie po­ruszają nieus­tająco us­ta­mi

Jeśli będziesz przykład­nie pra­cował osiem godzin dzien­nie, może ci się kiedyś uda zos­tać kierow­ni­kiem i pra­cować dwanaście. -Robert Lee Frost
jeśli-będziesz-przykład­nie-pra­cował-osiem-godzin-dzien­nie-może- ę-kiedyś-uda-zos­ć-kierow­­kiem-i pra­cować-dwanaście
Mózg jest wspa­niałym or­ga­nem. Zaczy­na pra­cować w mo­men­cie, kiedy wsta­jesz i nie przes­ta­je do mo­men­tu, kiedy wchodzisz do biura. -Robert Lee Frost
mózg-jest wspa­niałym-or­ga­nem-zaczy­na pra­cować-w mo­men­cie-kiedy-wsta­jesz-i nie przes­­-do mo­men­-kiedy-wchodzisz
Wiesz co się dzieje gdy ko­goś zra­nisz? Zaczy­na cię mniej kochać. Ta­ki sku­tek mają nieos­trożne słowa. Ludzie zaczy­nają cię mniej kochać. -Arundhati Roy
wiesz-co ę-dzieje-gdy-ko­goś-zra­nisz-zaczy­na-ę-mniej-kochać-ta­ki sku­tek-mają-nieos­trożne-słowa-ludzie zaczy­nają-ę-mniej
Po­wiedz, jeśli pot­ra­fisz: gdzie kończą się myśli, a zaczy­nają uczucia?  -jatoja
po­wiedz-śli-pot­ra­fisz-gdzie-kończą ę-myśli-a zaczy­nają-uczucia 
Małżeństwo dop­ro­wadza do te­go, że ludzie zaczy­nają trak­to­wać siebie nawza­jem jak przed­mioty, będące ich włas­nością, a nie jak wol­ne osoby. -Albert Einstein
małżeństwo-dop­ro­wadza-do te­go-że ludzie-zaczy­nają-trak­to­wać-siebie-nawza­jem-jak przed­mioty-będą-ich-włas­nośą