Jeśli mówienie o Bo­gu wy­daje się bez­sensow­ne, to równie bez­sensow­ne jest mówienie o miłości. A jed­nak każdy jej poszu­kuje i pragnie.


jeśli-mówienie-o bo­gu-wy­daje ę-bez­sensow­ne-to równie-bez­sensow­ne-jest mówienie-o miłoś-a-jed­nak-każdy-jej-poszu­kuje
braciszek0jeślimówienieo bo­guwy­daje siębez­sensow­neto równiebez­sensow­nejest mówienieo miłościjed­nakkażdyjejposzu­kujei pragniejeśli mówieniemówienie o bo­guo bo­gu wy­daje sięwy­daje się bez­sensow­neto równie bez­sensow­nebez­sensow­ne jest mówieniejest mówienie o miłościjed­nak każdykażdy jejjej poszu­kujeposzu­kuje i pragniejeśli mówienie o bo­gumówienie o bo­gu wy­daje sięo bo­gu wy­daje się bez­sensow­neto równie bez­sensow­ne jest mówieniebez­sensow­ne jest mówienie o miłościa jed­nak każdyjed­nak każdy jejkażdy jej poszu­kujejej poszu­kuje i pragniejeśli mówienie o bo­gu wy­daje sięmówienie o bo­gu wy­daje się bez­sensow­neto równie bez­sensow­ne jest mówienie o miłościa jed­nak każdy jejjed­nak każdy jej poszu­kujekażdy jej poszu­kuje i pragniejeśli mówienie o bo­gu wy­daje się bez­sensow­nea jed­nak każdy jej poszu­kujejed­nak każdy jej poszu­kuje i pragnie

Pod­czas, kiedy kłam­stwo to mówienie pięknych słów - mówienie praw­dy jest wy­powiada­niem piękna. -Lilliana
pod­czas-kiedy-kłam­stwo-to mówienie-pięknych-słów- mówienie-praw­dy-jest wy­powiada­niem-piękna
Upór bez­sensow­ny na­biera sen­su, gdy jest trwały. -Stefan Kisielewski
upór-bez­sensow­ny-na­biera-sen­su-gdy-jest trwały
Starze­nie się jest bez­sensow­ne. To właśnie czuję pat­rząc na ciebie. -Orochimaru  -Masashi Kishimoto
starze­nie ę-jest bez­sensow­ne-to właśnie-czuję-pat­rząc-na ciebie-orochimaru 
Mówi­cie, że życie bez ko­biety jest ciężkie i bez­sensow­ne, gdy ją ma­cie, narze­kacie, że jest gorzej niż gdy by­liście sa­mi. Pa­nowie, zde­cyduj­cie się. -szajbuss
mówi­cie-że życie-bez-ko­biety-jest ężkie-i bez­sensow­ne-gdy-ją ­cie-narze­kacie-że jest gorzej-ż-gdy-by­liście-­mi