Jeśli masz przy­jaciółkę- praw­dziwą przy­jaciółkę i będziesz chciał jej pomóc pa­miętaj... że jej fa­cet za to nie mu­si być Ci wdzięczny. Zwłaszcza jeśli ona płacze przez niego, a ty trzy­masz ją za ręce.


jeśli-masz-przy­jaciółkę-praw­dziwą-przy­jaciółkę-i będziesz-chciał-jej-pomóc-pa­miętaj-że jej-fa­cet-za to nie mu­-być
silvidianjeślimaszprzy­jaciółkępraw­dziwąprzy­jaciółkęi będzieszchciałjejpomócpa­miętajże jejfa­cetza to nie mu­sibyćci wdzięcznyzwłaszczajeślionapłaczeprzezniegoa ty trzy­maszją za ręcejeśli maszmasz przy­jaciółkępraw­dziwą przy­jaciółkęprzy­jaciółkę i będzieszi będziesz chciałchciał jejjej pomócpomóc pa­miętajpa­miętaj że jejże jej fa­cetfa­cet za to nie mu­siza to nie mu­si byćbyć ci wdzięcznyzwłaszcza jeślijeśli onaona płaczepłacze przezprzez niegoa ty trzy­masz ją za ręcejeśli masz przy­jaciółkępraw­dziwą przy­jaciółkę i będzieszprzy­jaciółkę i będziesz chciałi będziesz chciał jejchciał jej pomócjej pomóc pa­miętajpomóc pa­miętaj że jejpa­miętaj że jej fa­cetże jej fa­cet za to nie mu­sifa­cet za to nie mu­si byćza to nie mu­si być ci wdzięcznyzwłaszcza jeśli onajeśli ona płaczeona płacze przezpłacze przez niego

 ''przy­jaźń-poz­naję-po tym-że nic-nie może-jej-za­wieść-a praw­dziwą-miłość-po tym-że nic-nie może-jej-zniszczyć''