Jeśli miłość do ludzi nie oznacza schlebiania im, a nienawiść do nich nie oznacza ich krzywdzenia, wówczas, miłość, i nienawiść są czyste.


jeśli-miłość-do-ludzi-nie-oznacza-schlebiania-im-a-nienawiść-do-nich-nie-oznacza-ich-krzywdzenia-wówczas-miłość-i-nienawiść-są-czyste
kung - sun jangjeślimiłośćdoludzinieoznaczaschlebianiaimnienawiśćnichichkrzywdzeniawówczasmiłośćczystejeśli miłośćmiłość dodo ludziludzi nienie oznaczaoznacza schlebianiaschlebiania imnienawiść dodo nichnich nienie oznaczaoznacza ichich krzywdzeniai nienawiśćnienawiść sąsą czystejeśli miłość domiłość do ludzido ludzi nieludzi nie oznaczanie oznacza schlebianiaoznacza schlebiania ima nienawiść donienawiść do nichdo nich nienich nie oznaczanie oznacza ichoznacza ich krzywdzeniai nienawiść sąnienawiść są czystejeśli miłość do ludzimiłość do ludzi niedo ludzi nie oznaczaludzi nie oznacza schlebianianie oznacza schlebiania ima nienawiść do nichnienawiść do nich niedo nich nie oznaczanich nie oznacza ichnie oznacza ich krzywdzeniai nienawiść są czystejeśli miłość do ludzi niemiłość do ludzi nie oznaczado ludzi nie oznacza schlebianialudzi nie oznacza schlebiania ima nienawiść do nich nienienawiść do nich nie oznaczado nich nie oznacza ichnich nie oznacza ich krzywdzenia

Nienawiść zaś powiększa się przez nienawiść wzajemną, natomiast może być stłumiona przez miłość, tak że nienawiść przechodzi w miłość.Gromadzić w sobie miłość oznacza szczęście, gromadzić nienawiść to klęska.Miłość oznacza rozprowadzać ciepło, nie dusząc się przy tym wzajemnie. Miłość oznacza być ogniem, ale wzajemnie się nie spalać.Siłą napędową demokracji nie jest miłość do innych ludzi, ale nienawiść do wszystkiego spoza plemienia, spoza frakcji, partii czy narodu. 'Wola powszechna' głosi wojnę totalną, a nienawiść jest największą siłą rekrutów.Nie szukaj miłości u ludzi. Nie zasłużyć na nienawiść - to już jest miłość.Miłość, nienawiść - jeśli w skrajnym stanie, obie są milsze niż umiarkowanie.