Jeśli miłość jest ożywczym słońcem ludzkiej natury, jakże niełaskawie rozdzieliła ona swe promienie między mnie i tę, którą kocham! Ją ozłociła całym światłem swoim i blaskiem, a moją istotę przenika tylko niewidzialnymi promieniami żaru. Ona jaśnieje, jest chłodna jak tropikalny świetlik. Ja, ciemny, nieurodziwy, podobny jestem świerszczowi w gorącym popiele.


jeśli-miłość-jest-ożywczym-słońcem-ludzkiej-natury-jakże-niełaskawie-rozdzieliła-ona-swe-promienie-między-mnie-i-tę-którą-kocham-ją
samuel coleridgejeślimiłośćjestożywczymsłońcemludzkiejnaturyjakżeniełaskawierozdzieliłaonaswepromieniemiędzymniektórąkochamozłociłacałymświatłemswoimblaskiemmojąistotęprzenikatylkoniewidzialnymipromieniamiżaruonajaśniejechłodnajaktropikalnyświetlikjaciemnynieurodziwypodobnyjestemświerszczowigorącympopielejeśli miłośćmiłość jestjest ożywczymożywczym słońcemsłońcem ludzkiejludzkiej naturyjakże niełaskawieniełaskawie rozdzieliłarozdzieliła onaona sweswe promieniepromienie międzymiędzy mniemnie iktórą kochamją ozłociłaozłociła całymcałym światłemświatłem swoimswoim ii blaskiemmoją istotęistotę przenikaprzenika tylkotylko niewidzialnyminiewidzialnymi promieniamipromieniami żaruona jaśniejejest chłodnachłodna jakjak tropikalnytropikalny świetlikpodobny jestemjestem świerszczowiświerszczowi ww gorącymgorącym popielejeśli miłość jestmiłość jest ożywczymjest ożywczym słońcemożywczym słońcem ludzkiejsłońcem ludzkiej naturyjakże niełaskawie rozdzieliłaniełaskawie rozdzieliła onarozdzieliła ona sweona swe promienieswe promienie międzypromienie między mniemiędzy mnie imnie i tęją ozłociła całymozłociła całym światłemcałym światłem swoimświatłem swoim iswoim i blaskiema moją istotęmoją istotę przenikaistotę przenika tylkoprzenika tylko niewidzialnymitylko niewidzialnymi promieniaminiewidzialnymi promieniami żarujest chłodna jakchłodna jak tropikalnyjak tropikalny świetlikpodobny jestem świerszczowijestem świerszczowi wświerszczowi w gorącymw gorącym popiele

Ale miłości będzie dosyć. Wszystka miłość zwraca się do miłości, która ją zrodziła. Nawet pamięć nie jest potrzebna dla miłości. Jest kraj żywych i kraj zmarłych, a mostem między nimi jest miłość. I tylko ona przetrwa, tylko ona ma znaczenie.Choć miłość jest jak pszczoła która żądli, to prze­cież jakże wiele da­je ona miodu.Zdarzyła mnie sie Ona. Ta­ka piękna i cudowna. Jak księżyc pod­czas pelni, między gwiazd set­ka­mi. Zdarzyła mi się Ona, ta­ka piękna i cu­dow­na. . Aż ser­ce bić zaczy­na chcąc się dzielić każdym ułam­kiem se­kun­dy . Do końca swe­go życia.Leżysz w ra­mionach mych zamknięty Pochłonięty wo­nią ryt­mu serca Jakże ona pachnie niespodzianie Jakże niep­rze­widy­wal­ne jest jej granie Skąpa­ne w naszych ciałach Obej­mu­jesz mo­je płuco Od­dech tra­ci w na­miętnym uniesieniu I kłócą się Zes­po­lone do­tychczas pier­si o to Którą war­ga­mi swy­mi omieciesz Do­tykasz ner­ki i dwunastnicy Będąc we mnie całym sobą Miażdzysz ryt­micznie me uda sponiewierane Całując i szep­cząc do ucha miłos­ne zaklęcia Twier­dzę, że ją kocham. Co to znaczy? Oz­nacza to, że oglądam moją przeszłość i przyszłość w świet­le te­go uczu­cia. To tak, jak­bym pi­sał w ob­cym języ­ku, który nag­le pot­ra­fię przeczy­tać. Ona wy­jaśnia mi mnie sa­mego bez słów. Jak ge­niusz nie jest świado­ma te­go, co czyni.Ser­ce jak kwiat rozkwita gdy miłość do je­go drzwi zawita pod wpływem słod­kich słów po­woli swe ta­jem­ni­ce odkrywa. Ona mu mówi ,, kocham Cię'' Ono nie wierzy Ona pow­tarza,, wyjdź za mnie '' Ono nie ufa. Lecz nadzieja je odwiedziła ,,zaufaj'' oznajmiła ,,szansę daj '' , ,, po­kochaj '' ,, nie odpychaj'' Ser­ce choć się wahało to jed­nak posłuchało wzięło i zaufało , szansę dało. I cóż ta miłość dokonała? zad­rwiła , oszukała ok­rutnie ser­ce wykorzystała bólem krwa­wiące zadała.