Jeśli możesz po­liczyć, ile masz pieniędzy, nie jes­teś bar­dzo bogaty.


jeśli-możesz-po­liczyć-ile-masz-pieniędzy-nie jes­teś-bar­dzo-bogaty
jean paul gettyjeślimożeszpo­liczyćilemaszpieniędzynie jes­teśbar­dzobogatyjeśli możeszmożesz po­liczyćile maszmasz pieniędzynie jes­teś bar­dzobar­dzo bogatyjeśli możesz po­liczyćile masz pieniędzynie jes­teś bar­dzo bogaty

Nie ma znaczenia ile masz pieniędzy ani ile rzeczy, możesz być biedakiem, ale mając psa jesteś bogaty.Kiedy przychodzisz z pra­cy, to masz lat ile masz. Kiedy kocha­my się późnym po­połud­niem, to sta­jesz się ener­giczną trzydziestolatką. Kiedy kocha­my się przed północą, to jes­teś już sza­loną dwudziestolatką. A kiedy kocha­my się nad ra­nem, to mam wątpli­wości i wyrzu­ty, bo jes­teś już bar­dzo nieletnią...Jeśli jes­teś prze­ciętny, na­wet jeżeli usiłujesz ma­lować bar­dzo, ale to bar­dzo źle, two­ja prze­ciętność zos­ta­nie dostrzeżona.Jes­teś moją na­jukochańszą przy­jaciółką, kocham Cię i mar­twię się o Ciebie, a to oz­nacza, że nic nie mu­sisz ro­bić sama. Przy­jaźń oz­nacza, że nig­dy nie jes­teś sa­ma. Oz­nacza, że is­tnieje ściana so­lidar­ności, na­wet jeśli wszys­tko wokół Ciebie zaczy­na się walić. Możesz na mnie zaw­sze liczyć ! Mi­mo wszystko Jeśli jes­teś zde­ner­wo­wany, nim coś po­wiesz, licz do dziesięciu. Jeśli jes­teś bar­dzo zde­ner­wo­wany, licz do stu.... blon­dynka roz­ma­wia że swoim no­wym „narzeczonym