Jeśli mogę po­wie­dzieć ko­muś 'kocham cię', muszę być w sta­nie po­wie­dzieć 'kocham wszys­tko w to­bie, kocham świat pop­rzez ciebie, kocham w to­bie również sa­mego siebie'.


jeśli-mogę-po­wie­dzieć-ko­muś-'kocham-ę'-muszę-być-w sta­nie-po­wie­dzieć-'kocham-wszys­tko-w to­bie-kocham-świat-pop­rzez-ciebie
federico mocciajeślimogępo­wie­dziećko­muś'kochamcię'muszębyćw sta­niewszys­tkow to­biekochamświatpop­rzezciebiew to­bierównieżsa­megosiebie'jeśli mogęmogę po­wie­dziećpo­wie­dzieć ko­muśko­muś 'kochamkocham cięmuszę byćbyć w sta­niew sta­nie po­wie­dziećpo­wie­dzieć 'kochamkocham wszys­tkowszys­tko w to­biekocham światświat pop­rzezpop­rzez ciebiekocham w to­biew to­bie równieżrównież sa­megosa­mego siebiejeśli mogę po­wie­dziećmogę po­wie­dzieć ko­muśpo­wie­dzieć ko­muś 'kochamko­muś 'kocham cięmuszę być w sta­niebyć w sta­nie po­wie­dziećw sta­nie po­wie­dzieć 'kochampo­wie­dzieć 'kocham wszys­tkokocham wszys­tko w to­biekocham świat pop­rzezświat pop­rzez ciebiekocham w to­bie równieżw to­bie również sa­megorównież sa­mego siebie

Piszę do ciebie krótki list, No ci wyz­nać praw­de chcę, Nie mysl so­bie, że z Ciebie kpię, Ty wiesz co Ci po­wie­dzieć chce, Bo ja bar­dzo Kocham Cię!  -Amorek
piszę-do ciebie-krótki-list-no- wyz­nać-praw­de-chcę-nie-mysl-so­bie-że z ciebie-kpię-ty-wiesz-co ci po­wie­dzieć-chce-bo