Jeśli na swo­jej drodze mądrość chcesz spot­kać, sławę, bo­gac­two i miłość, naj­pierw na drodze tej mu­sisz pos­ta­wić sam siebie. I spot­kać tam siebie. I poz­nać siebie.


jeśli-na swo­jej-drodze-mądrość-chcesz-spot­kać-sławę-bo­gac­two-i miłość-naj­pierw-na drodze-tej mu­sisz-pos­­wić-sam-siebie
dooorotisjeślina swo­jejdrodzemądrośćchceszspot­kaćsławębo­gac­twoi miłośćnaj­pierwna drodzetej mu­siszpos­ta­wićsamsiebiei spot­kaćtami poz­naćjeśli na swo­jejna swo­jej drodzedrodze mądrośćmądrość chceszchcesz spot­kaćbo­gac­two i miłośćnaj­pierw na drodzena drodze tej mu­sisztej mu­sisz pos­ta­wićpos­ta­wić samsam siebiei spot­kać tamtam siebiei poz­nać siebiejeśli na swo­jej drodzena swo­jej drodze mądrośćdrodze mądrość chceszmądrość chcesz spot­kaćnaj­pierw na drodze tej mu­siszna drodze tej mu­sisz pos­ta­wićtej mu­sisz pos­ta­wić sampos­ta­wić sam siebiei spot­kać tam siebie

Aby poz­nać is­totę Bo­ga w Je­go wiel­kości, trze­ba naj­pierw poz­nać is­totę sa­mego siebie w swo­jej małości, ja­ko że nikt nie poz­na Bo­ga, kto wcześniej nie poz­nał siebie.Wyszedłem dziś z do­mu do lasu Po drodze spot­kałem całujące się kłosy zbóż A ich Amo­rem był wiatr Spot­kałem i zająca, samotnika Biegnące­go przed siebie, szu­kające­go miłości Spot­kałem też ludzi w samochodzie Czy było tam uczucie I spoj­rzałem w swo­je ser­ce, a w nim tęsknota Za Tobą Wróciła Jeśli chcesz poz­nać swoją pas­je mu­sisz poz­nać sa­mego siebie.Naj­lep­szych ak­torów spot­kać można dookoła siebie. Są to be­zuczu­ciow­cy udający uczucia.Szu­kaj włas­nej dro­gi. Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim.