Jeśli nadarza się sposobność, by ulec pokusie, to niestety jej ulegamy. Każda istota ludzka na ziemi potrafi czynić zło, zależy to tylko od okoliczności.


jeśli-nadarza-ę-sposobność-by-ulec-pokusie-to-niestety-jej-ulegamy-każda-istota-ludzka-na-ziemi-potrafi-czynić-zło-zależy-to-tylko-od
paulo coelhojeślinadarzasięsposobnośćbyulecpokusietoniestetyjejulegamykażdaistotaludzkanaziemipotraficzynićzłozależytylkoodokolicznościjeśli nadarzanadarza sięsię sposobnośćby uleculec pokusieniestety jejjej ulegamykażda istotaistota ludzkaludzka nana ziemiziemi potrafipotrafi czynićczynić złotylko odod okolicznościjeśli nadarza sięnadarza się sposobnośćby ulec pokusieniestety jej ulegamykażda istota ludzkaistota ludzka naludzka na ziemina ziemi potrafiziemi potrafi czynićpotrafi czynić złozależy to tylkotylko od okoliczności

Ludzie zawsze obarczają okoliczności winą za to, kim są. A ja nie wierzę we wpływ okoliczności. Ci, którzy do czegoś dochodzą, wstają i szukają odpowiednich okoliczności, a jeśli ich nie znajdują, sami je tworzą.Nikt nie potrafi kłamać, nikt nie potrafi niczego ukryć, jeżeli patrzy komuś prosto w oczy. A każda kobieta posiadająca choć odrobinę wrażliwości potrafi czytać z oczu zakochanego mężczyzny. Nawet jeśli przejawy tej miłości bywają czasem absurdalne.Błądzić jest rzeczą ludzką, ale naprawdę mylić się potrafi tylko komputer.Miłość ludzka to najbardziej uderzający z paradoksów - istota wybrana staje się nią dzięki wartości, którą posiada tylko dla kochającego.Można czynić zło nie tylko swoim działaniem, ale także zaniechaniem działania.Błądzić jest rzeczą ludzką - wszystko pogmatwać potrafi tylko komputer.