Jeśli nie ma­cie za­miaru stu­diować ana­tomii, sztu­ki ry­sun­ku i per­spek­ty­wy, ma­tema­tyki i es­te­tyki oraz nauki o bar­wach, pozwólcie, że po­wiem wam, iż jest to bar­dziej ob­jaw le­nis­twa niż geniuszu.


jeśli-nie ­cie-za­miaru-stu­diować-ana­tomii-sztu­ki-ry­sun­ku-i per­spek­ty­wy-­tema­tyki-i es­te­tyki-oraz-nauki-o bar­wach
salvador dalíjeślinie ma­cieza­miarustu­diowaćana­tomiisztu­kiry­sun­kui per­spek­ty­wyma­tema­tykii es­te­tykioraznaukio bar­wachpozwólcieże po­wiemwamiż jest to bar­dziejob­jawle­nis­twaniżgeniuszujeśli nie ma­cienie ma­cie za­miaruza­miaru stu­diowaćstu­diować ana­tomiisztu­ki ry­sun­kury­sun­ku i per­spek­ty­wyma­tema­tyki i es­te­tykioraz naukinauki o bar­wachże po­wiem wamiż jest to bar­dziej ob­jawob­jaw le­nis­twale­nis­twa niżniż geniuszujeśli nie ma­cie za­miarunie ma­cie za­miaru stu­diowaćza­miaru stu­diować ana­tomiisztu­ki ry­sun­ku i per­spek­ty­wyma­tema­tyki i es­te­tyki orazi es­te­tyki oraz naukioraz nauki o bar­wachiż jest to bar­dziej ob­jaw le­nis­twaob­jaw le­nis­twa niżle­nis­twa niż geniuszu

Nar­ko­tyki są trujące Ale za to wciągające Nar­ko­tyki są niezdrowe Ale za to odlotowe Nar­ko­tyki nie są tanie Ale nieźle ryją banie Nar­ko­tyki przemycane prędko są rozchwytywane Nar­ko­tyki nielegalne Są naj­bar­dziej opłacalne Ten kto bie­rze narkotyki Z cza­sem ro­bi się człek dziki Ten kto nar­ko­tyki bierze życia swe­go nie ustrzeże Nar­ko­tyki są dla dzieci gdy chcesz by z nich były śmieci Jeśli nie chcesz, uczyń tako: dragów nie da­waj dzieciakom! Z se­rii: we­sołe pióro K.prze­ciw prob­le­mom dzi­siej­sze­go świata.Jeśli ma­tema­tyka jest królową nauk, to królową ma­tema­tyki jest teoria liczb.Ma­tema­tyka porównu­je naj­bar­dziej zróżni­cowa­ne zja­wis­ka i od­kry­wa niepoz­na­ne dotąd ana­logie, które je łączą.Głębo­kie stu­dium na­tury jest naj­bar­dziej płod­nym źródłem ma­tema­tycznych odkryć.Wierz mi, mądry człowiek wie, że nie ma kry­tyki szkod­li­wej. To brak kry­tyki przy­nosi szkodę.Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.