Jeśli nie ma­cie za­miaru stu­diować ana­tomii, sztu­ki ry­sun­ku i per­spek­ty­wy, ma­tema­tyki i es­te­tyki oraz nauki o bar­wach, pozwólcie, że po­wiem wam, iż jest to bar­dziej ob­jaw le­nis­twa niż geniuszu.


jeśli-nie ­cie-za­miaru-stu­diować-ana­tomii-sztu­ki-ry­sun­ku-i per­spek­ty­wy-­tema­tyki-i es­te­tyki-oraz-nauki-o bar­wach
salvador dalíjeślinie ma­cieza­miarustu­diowaćana­tomiisztu­kiry­sun­kui per­spek­ty­wyma­tema­tykii es­te­tykioraznaukio bar­wachpozwólcieże po­wiemwamiż jest to bar­dziejob­jawle­nis­twaniżgeniuszujeśli nie ma­cienie ma­cie za­miaruza­miaru stu­diowaćstu­diować ana­tomiisztu­ki ry­sun­kury­sun­ku i per­spek­ty­wyma­tema­tyki i es­te­tykioraz naukinauki o bar­wachże po­wiem wamiż jest to bar­dziej ob­jawob­jaw le­nis­twale­nis­twa niżniż geniuszujeśli nie ma­cie za­miarunie ma­cie za­miaru stu­diowaćza­miaru stu­diować ana­tomiisztu­ki ry­sun­ku i per­spek­ty­wyma­tema­tyki i es­te­tyki orazi es­te­tyki oraz naukioraz nauki o bar­wachiż jest to bar­dziej ob­jaw le­nis­twaob­jaw le­nis­twa niżle­nis­twa niż geniuszu

Jeśli ma­tema­tyka jest królową nauk, to królową ma­tema­tyki jest teoria liczb. -Carl Friedrich Gauss
jeśli-­tema­tyka-jest królową-nauk-to królową-­tema­tyki-jest teoria-liczb
Ma­tema­tyka porównu­je naj­bar­dziej zróżni­cowa­ne zja­wis­ka i od­kry­wa niepoz­na­ne dotąd ana­logie, które je łączą. -Joseph Fourier
ma­tema­tyka-porównu­-naj­bar­dziej-zróż­cowa­ne-zja­wis­ka-i od­kry­wa-niepoz­na­ne-dotąd-ana­logie-które- łączą
Głębo­kie stu­dium na­tury jest naj­bar­dziej płod­nym źródłem ma­tema­tycznych odkryć. -Joseph Fourier
głębo­kie-stu­dium-na­tury-jest naj­bar­dziej-płod­nym-źródłem-­tema­tycznych-odkryć
Wierz mi, mądry człowiek wie, że nie ma kry­tyki szkod­li­wej. To brak kry­tyki przy­nosi szkodę. -Kuba Wojewódzki
wierz-mi-mądry-człowiek-wie-że nie  kry­tyki-szkod­li­wej-to brak-kry­tyki-przy­nosi-szkodę