Jeśli nie masz pew­ności, że dot­rzy­masz da­nego słowa po pros­tu NIE OBIECUJ!!! Po­wiedz, że pos­ta­rasz się to zro­bić lecz nie da­jesz 100% gwarancji.


jeśli-nie masz-pew­noś-że dot­rzy­masz-da­nego-słowa-po pros­-nie-obiecuj-po­wiedz-że pos­­rasz ę-to zro­bić-lecz-nie da­jesz
stokrotka123jeślinie maszpew­nościże dot­rzy­maszda­negosłowapo pros­tunieobiecujpo­wiedzże pos­ta­rasz sięto zro­bićlecznie da­jesz100gwarancjijeśli nie masznie masz pew­nościże dot­rzy­masz da­negoda­nego słowasłowa po pros­tupo pros­tu nienie obiecujże pos­ta­rasz się to zro­bićto zro­bić leczlecz nie da­jesznie da­jesz 100%100% gwarancjijeśli nie masz pew­nościże dot­rzy­masz da­nego słowada­nego słowa po pros­tusłowa po pros­tu niepo pros­tu nie obiecujże pos­ta­rasz się to zro­bić leczto zro­bić lecz nie da­jeszlecz nie da­jesz 100%nie da­jesz 100% gwarancji

Każde­go ran­ka, kiedy wsta­jesz, dziękuj Bo­gu za to, że masz te­go dnia do zro­bienia coś, co mu­sisz zro­bić, czy ci się to po­doba, czy nie.Zważmy zysk i stratę, zakładając, że Bóg jest - jeśli wyg­rasz, zys­ku­jesz wszys­tko; jeśli przeg­rasz, nie tra­cisz nic.Zrób jut­ro, co masz zro­bić dziś. A jeśli uda ci się to od­wlec do przyszłego ty­god­nia, tym le­piej dla ciebie.Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia.Wal­ka z sa­mym sobą, tu nie ma wyg­ra­nego i przeg­ra­nego, sam de­cydu­jesz czy ja podjąć i od Ciebie za­leży czy ją wyg­rasz, czy dasz za wygraną.Mówiąc pros­tym i nieza­wiłym słowem. Pos­taw wszys­tko na jedną kartę, prze­cież nie masz nic do stracenia.