Jeśli nie możemy być wol­ni, to przy­naj­mniej możemy być tani.


jeśli-nie możemy-być-wol­-to przy­naj­mniej-możemy-być-tani
frank zappajeślinie możemybyćwol­nito przy­naj­mniejmożemytanijeśli nie możemynie możemy byćbyć wol­nito przy­naj­mniej możemymożemy byćbyć tanijeśli nie możemy byćnie możemy być wol­nito przy­naj­mniej możemy byćmożemy być tanijeśli nie możemy być wol­nito przy­naj­mniej możemy być tani

Jeśli nie możemy zmienić te­go, co nam za­pisa­ne, nie możemy mówić o is­tnieniu wol­nej wo­li. Ta­kiego wy­boru nie miał ani Ju­dasz Is­ka­riota ani Piotr. Jeśli więc możemy sa­mi do­kony­wać wy­bory, po co więc mówić, że ktoś nad na­mi ma w ogóle ja­kieś pla­ny co do nasze­go istnienia? Jeśli tyl­ko będziemy tu­lić się moc­no do siebie, możemy ut­ra­cić całą resztę świata, ale przy­naj­mniej na zaw­sze zacho­wamy siebie.Pożądamy więcej, niż możemy osiągnąć, lecz osiągamy zwykle mniej, niż możemy zdobyć.Możemy być tyl­ko tym, czym jes­teśmy, niczym więcej i niczym mniej.Wy­daje się nam, że mniej możemy, niż możemy. Mi­nus no­bis vi­demur pos­se, quam pos­su­mus. (łac.)