Jeśli nie możemy zmienić te­go, co nam za­pisa­ne, nie możemy mówić o is­tnieniu wol­nej wo­li. Ta­kiego wy­boru nie miał ani Ju­dasz Is­ka­riota ani Piotr. Jeśli więc możemy sa­mi do­kony­wać wy­bory, po co więc mówić, że ktoś nad na­mi ma w ogóle ja­kieś pla­ny co do nasze­go istnienia? 


jeśli-nie możemy-zmienić-te­go-co nam-za­pisa­ne-nie możemy-mówić-o is­tnieniu-wol­nej-wo­li-ta­kiego wy­boru-nie miał-ani
mateusz piecki schizoidalnyjeślinie możemyzmienićte­goco namza­pisa­nemówićo is­tnieniuwol­nejwo­lita­kiego wy­borunie miałaniju­daszis­ka­riotapiotrjeśli więcmożemysa­mido­kony­waćwy­borypo co więcmówićże ktośnadna­mima w ogóleja­kieśpla­nyco do nasze­goistnienia jeśli nie możemynie możemy zmienićzmienić te­goco nam za­pisa­nenie możemy mówićmówić o is­tnieniuo is­tnieniu wol­nejwol­nej wo­lita­kiego wy­boru nie miałnie miał aniani ju­daszju­dasz is­ka­riotais­ka­riota aniani piotrjeśli więc możemymożemy sa­misa­mi do­kony­waćdo­kony­wać wy­borypo co więc mówićże ktoś nadnad na­mina­mi ma w ogólema w ogóle ja­kieśja­kieś pla­nypla­ny co do nasze­gojeśli nie możemy zmienićnie możemy zmienić te­gonie możemy mówić o is­tnieniumówić o is­tnieniu wol­nejo is­tnieniu wol­nej wo­lita­kiego wy­boru nie miał aninie miał ani ju­daszani ju­dasz is­ka­riotaju­dasz is­ka­riota aniis­ka­riota ani piotrjeśli więc możemy sa­mimożemy sa­mi do­kony­waćsa­mi do­kony­wać wy­boryże ktoś nad na­minad na­mi ma w ogólena­mi ma w ogóle ja­kieśma w ogóle ja­kieś pla­nyja­kieś pla­ny co do nasze­go

Nie możemy z nasze­go życia wyr­wać ani jed­nej stronicy.Jeśli nie starczy nam sił, aby milczeć, możemy mówić tylko o sobie.Jeśli nie star­czy nam sił, aby mil­czeć, możemy mówić tyl­ko o sobie.Jeśli nie możemy być wol­ni, to przy­naj­mniej możemy być tani.Nie możemy z naszego życia wyrwać ani jednej strony, ale książkę wrzucić w ogień możemy.Nie możemy zro­bić ani kro­ku w stronę nieba. Ta­ka podróż w pionie przek­racza nasze możli­wości. Jeśli jed­nak przez dłuższy czas pat­rzy­my w niebo, przychodzi Bóg i za­biera nas do góry. Pod­no­si nas z łatwością.