Jeśli nie możesz od­na­leźć coś co znikło, cze­kaj aż sa­mo wróci ...


jeśli-nie możesz-od­na­źć-coś-co znikło-cze­kaj-aż ­mo-wró
cykamjeślinie możeszod­na­leźćcośco znikłocze­kajaż sa­mowrócijeśli nie możesznie możesz od­na­leźćod­na­leźć coścoś co znikłocze­kaj aż sa­moaż sa­mo wróciwrócijeśli nie możesz od­na­leźćnie możesz od­na­leźć cośod­na­leźć coś co znikłocze­kaj aż sa­mo wróciaż sa­mo wrócijeśli nie możesz od­na­leźć cośnie możesz od­na­leźć coś co znikłocze­kaj aż sa­mo wrócijeśli nie możesz od­na­leźć coś co znikło

Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga.Roz­ma­wiałam z przyjaciółką. Nag­le ona powiedziała: - Szczęście ci ucieka. - Wiem.- odpowiedziałam - To dlacze­go sie­dzisz tu­taj ze mną za­miast ro­bić wszys­tko żeby było Two­je? - za­pytała jak­by z pre­ten­sją w głosie. - Muszę cze­kać, aż do mnie wróci. - A jeśli nie wróci? - Wróci. Ja to wiem. - Skąd? Te­raz na mo­jej twarzy po­jawił się uśmiech. - To obiet­ni­ca, którą widzę w każdym je­go spojrzeniu.głas­kaj po­wieki przy­dymione Twoim spoj­rze­niem głas­kaj kąci­ki warg cze­kające na Two­je głas­kaj przes­trzeń między 3 a 4 żebrem, która pa­mięta Twój palec głas­kaj lędźwie le­we, sprag­nione Twych zim­nych dłoni głas­kaj duszę mą skrytą głębo­ko pod Twoją Jeżeli myślisz, że coś możesz lub cze­goś nie możesz, za każdym ra­zem masz rację.Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobićMożesz kochać – choć na próżno Możesz tęsknić, nie spać nocą Możesz myśleć pat­rząc w niebo że znów gwiaz­dy zamigocą Jeśli Bóg ma in­ne plany gdy coś da­je i odbiera to po stok­roć więcej zyskasz nie za­wie­dzie Cię nadzieja.