Jeśli nie można kochać wyłącznie jed­nej oso­by przez całe życie, niech przy­naj­mniej będzie sze­reg lat, gdy wie­rzy się w taką możliwość.


jeśli-nie można-kochać-wyłącznie-jed­nej-oso­by-przez-całe-życie-niech-przy­naj­mniej-będzie-sze­reg-lat-gdy-wie­rzy ę-w taką
aurore dudevant (george sand)jeślinie możnakochaćwyłączniejed­nejoso­byprzezcałeżycieniechprzy­naj­mniejbędziesze­reglatgdywie­rzy sięw takąmożliwośćjeśli nie możnanie można kochaćkochać wyłączniewyłącznie jed­nejjed­nej oso­byoso­by przezprzez całecałe życieniech przy­naj­mniejprzy­naj­mniej będziebędzie sze­regsze­reg latgdy wie­rzy sięwie­rzy się w takąw taką możliwośćjeśli nie można kochaćnie można kochać wyłączniekochać wyłącznie jed­nejwyłącznie jed­nej oso­byjed­nej oso­by przezoso­by przez całeprzez całe życieniech przy­naj­mniej będzieprzy­naj­mniej będzie sze­regbędzie sze­reg latgdy wie­rzy się w takąwie­rzy się w taką możliwośćjeśli nie można kochać wyłącznienie można kochać wyłącznie jed­nejkochać wyłącznie jed­nej oso­bywyłącznie jed­nej oso­by przezjed­nej oso­by przez całeoso­by przez całe życieniech przy­naj­mniej będzie sze­regprzy­naj­mniej będzie sze­reg latgdy wie­rzy się w taką możliwośćjeśli nie można kochać wyłącznie jed­nejnie można kochać wyłącznie jed­nej oso­bykochać wyłącznie jed­nej oso­by przezwyłącznie jed­nej oso­by przez całejed­nej oso­by przez całe życieniech przy­naj­mniej będzie sze­reg lat

Jeśli nie można kochać wyłącznie jednej osoby przez całe życie, niech przynajmniej będzie szereg lat, gdy wierzy się w taką możliwość. -George Sand
jeśli-nie-można-kochać-wyłącznie-jednej-osoby-przez-całe-życie-niech-przynajmniej-będzie-szereg-lat-gdy-wierzy-ę-w-taką-możliwość
Jeśli nie można kochać wyłącznie jednej osoby przez cale życie, niech przynajmniej będzie szereg lat, gdy wierzy się w taka możliwość. -George Sand
jeśli-nie-można-kochać-wyłącznie-jednej-osoby-przez-cale-życie-niech-przynajmniej-będzie-szereg-lat-gdy-wierzy-ę-w-taka-możliwość