Jeśli nie uda nam się przep­ro­wadzić re­woluc­ji me­toda­mi po­kojo­wymi, lud rozpęta krwawą rewolucję.


jeśli-nie uda-nam ę-przep­ro­wadzić-re­woluc­ji-me­toda­mi-po­kojo­wymi-lud-rozpę-krwawą-rewolucję
juan perónjeślinie udanam sięprzep­ro­wadzićre­woluc­jime­toda­mipo­kojo­wymiludrozpętakrwawąrewolucjęjeśli nie udanie uda nam sięnam się przep­ro­wadzićprzep­ro­wadzić re­woluc­jire­woluc­ji me­toda­mime­toda­mi po­kojo­wymilud rozpętarozpęta krwawąkrwawą rewolucjęjeśli nie uda nam sięnie uda nam się przep­ro­wadzićnam się przep­ro­wadzić re­woluc­jiprzep­ro­wadzić re­woluc­ji me­toda­mire­woluc­ji me­toda­mi po­kojo­wymilud rozpęta krwawąrozpęta krwawą rewolucjęjeśli nie uda nam się przep­ro­wadzićnie uda nam się przep­ro­wadzić re­woluc­jinam się przep­ro­wadzić re­woluc­ji me­toda­miprzep­ro­wadzić re­woluc­ji me­toda­mi po­kojo­wymilud rozpęta krwawą rewolucjęjeśli nie uda nam się przep­ro­wadzić re­woluc­jinie uda nam się przep­ro­wadzić re­woluc­ji me­toda­minam się przep­ro­wadzić re­woluc­ji me­toda­mi po­kojo­wymi

Miłość jak re­woluc­ja - nie uda­je się słabym. -Karol Dusza
miłość-jak re­woluc­ja- nie uda­ ę-słabym
Jeśli nie narodzimy się na nowo, jeśli nie uda nam się spojrzeć na nasze życie jeszcze raz, z dziecinna prostotą i entuzjazmem - to gubimy sens życia. -Paulo Coelho
jeśli-nie-narodzimy-ę-na-nowo-śli-nie-uda-nam-ę-spojrzeć-na-nasze-życie-jeszcze-raz-z-dziecinna-prostotą-i-entuzjazmem-to-gubimy-sens-życia
Jed­na re­woluc­ja niszczy drugą rewolucję Zro­zum – to tyl­ko wal­ka instytucji W imię tej wal­ki co pe­wien czas ponury Ruszają na pod­bo­je ar­mie ku­te w zbroje  -Kazik Staszewski
jed­na-re­woluc­ja-niszczy-drugą-rewolucję-zro­zum- to tyl­ko-wal­ka-instytucji-w-imię-tej wal­ki-co pe­wien-czas-ponury-ruszają
Zba­wiaj­my ludzi - jeśli nam nie uwierzą, to przy­naj­mniej może uda się ich rozbawić. -aforystokrata
zba­wiaj­my-ludzi- śli-nam-nie uwierzą-to przy­naj­mniej-może-uda ę-ich-rozbawić