Jeśli nie za­kończy­my woj­ny, woj­na za­kończy nas.


jeśli-nie za­kończy­my-woj­ny-woj­na-za­kończy-nas
herbert george wellsjeślinie za­kończy­mywoj­nywoj­naza­kończynasjeśli nie za­kończy­mynie za­kończy­my woj­nywoj­na za­kończyza­kończy nasjeśli nie za­kończy­my woj­nywoj­na za­kończy nas

Woj­na nig­dy nie kończy się dla tych, co walczyli.My na dwa fron­ty woj­ny pro­wadzić nie możemy, więc ja was woj­ny na dwa fron­ty uczyć nie będę. Woj­na na dwa fron­ty to znaczy ginąć tu na Pla­cu Sas­kim z szab­la­mi w dłoni w ob­ro­nie ho­noru narodowego.Ludzkość mu­si położyć kres woj­nie, bo inaczej woj­na położy kres ludzkości.Pier­wsza woj­na - pal ją sześć, to już ty­le lat. Dru­ga woj­na - jeszcze dziś win­nych szu­ka świat A tej trze­ciej co chce przer­wać nasze dni, Wi­nien będziesz ty, wi­nien będziesz ty.Miłość między kobietą a mężczyzną nie kończy się ani dobrze ani źle: po prostu się kończy.Każda his­to­ria kiedyś się kończy. Nie każda kończy się tak jak byśmy so­bie te­go życzyli...