Jeśli nie będziesz nic mówić, nie będą wymagali, żebyś to powtarzał.


jeśli-nie-będziesz-nic-mówić-nie-będą-wymagali-żebyś-to-powtarzał
józef piłsudskijeśliniebędziesznicmówićbędąwymagaliżebyśtopowtarzałjeśli nienie będzieszbędziesz nicnic mówićnie będąbędą wymagalijeśli nie będziesznie będziesz nicbędziesz nic mówićnie będą wymagaliżebyś to powtarzałjeśli nie będziesz nicnie będziesz nic mówićjeśli nie będziesz nic mówić

Jeżeli nie będziesz nic mówił, nie będą wymagali, żebyś powtarzał.Jeśli będziesz prze­mawiał w gniewie, będą to słowa, których zaw­sze będziesz żałował.-(...) bo będziesz miał dzieci i będę ich ciocią i będę ci je niańczyła. I mi­mo, że nie będę ich praw­dziwą ciocią, to będą tak na mnie mówić. Ta­ta będzie im mówił, że bar­dzo lu­bi Małgo­sie a Małgo­sia lu­bi je­go i dla­tego jest ciocią. -Nig­dy nie będziesz ciotką moich dzieci. -Dlaczego?! -Będziesz ich matką.Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci W życiu na­leży pa­miętać, żeby nig­dy, ale to nig­dy się nie po­niżać. Jeśli Ty sam będziesz to ro­bić wte­dy nie ocze­kuj, że ludzie będą mieli do Ciebie sza­cunek. Po pros­tu sza­nuj siebie, a in­ni będą ro­bić to samo.Widziałam Cię dziś kil­ka ra­zy i Ser­ce nic nie mówiło. Nie krzyczało, nie wy­rywało się, chy­ba już trochę umarło. A prze­cież wciąż Cię tak bar­dzo kocham. Chcę żebyś złapał mnie moc­no za rękę. Chcę żebyś wrócił. Żebyś po pros­tu był. Więc dlacze­go Ser­ce nie krzyczy?