Jeśli nie pokonasz swojej tendencji do poddawania się zbyt szybko, twoje życie będzie prowadzić donikąd


jeśli-nie-pokonasz-swojej-tendencji-do-poddawania-ę-zbyt-szybko-twoje-życie-będzie-prowadzić-donikąd
masutatsu oyamajeśliniepokonaszswojejtendencjidopoddawaniasięzbytszybkotwojeżyciebędzieprowadzićdonikądjeśli nienie pokonaszpokonasz swojejswojej tendencjitendencji dodo poddawaniapoddawania sięsię zbytzbyt szybkotwoje życieżycie będziebędzie prowadzićprowadzić donikądjeśli nie pokonasznie pokonasz swojejpokonasz swojej tendencjiswojej tendencji dotendencji do poddawaniado poddawania siępoddawania się zbytsię zbyt szybkotwoje życie będzieżycie będzie prowadzićbędzie prowadzić donikądjeśli nie pokonasz swojejnie pokonasz swojej tendencjipokonasz swojej tendencji doswojej tendencji do poddawaniatendencji do poddawania siędo poddawania się zbytpoddawania się zbyt szybkotwoje życie będzie prowadzićżycie będzie prowadzić donikądjeśli nie pokonasz swojej tendencjinie pokonasz swojej tendencji dopokonasz swojej tendencji do poddawaniaswojej tendencji do poddawania siętendencji do poddawania się zbytdo poddawania się zbyt szybkotwoje życie będzie prowadzić donikąd

Jeśli nie po­konasz swo­jej ten­den­cji do pod­da­wania się zbyt szyb­ko, two­je życie będzie pro­wadzić donikąd.Jeżeli robisz to co łatwe, Twoje życie będzie trudne. Jeśli robisz to co trudne, Twoje życie będzie łatweCza­sem ot­wieram się przed nią zbyt bardzo bo wierzę, że jeśli kochać to tak trzeba i zwie­rzam się zbyt szybko z siebie zbyt na­miętnie ją dotykam i chłonę… błądzę pal­ca­mi po jej ciele by­wa też że staję się dla niej dreszczem lecz zawsze kiedy ją proszę… zostań… szep­tem odpowiada kocha­ny… pocze­kaj­my jeszcze… Nie jest nieszczęściem, jeśli ludzie będą cię chwalić za twoje uczynki. Nieszczęściem będzie, jeśli będziesz spełniać dobre uczynki po to, aby cię chwalono.Jeśli pokonasz wroga, okaż mu litość, jesteś przecież silniejszy od niego.Możesz zos­tać oszu­kany, jeśli będziesz zbyt uf­ny, ale jeśli nie będziesz wys­tar­czająco uf­ny, two­je życie sta­nie się torturą.