Jeśli nie popełniasz błędów, za mało pracujesz nad problemem. I to jest największy błąd


jeśli-nie-popełniasz-błędów-za-ło-pracujesz-nad-problemem-i-to-jest-największy-błąd
frank wilczekjeśliniepopełniaszbłędówzamałopracujesznadproblememtojestnajwiększybłądjeśli nienie popełniaszpopełniasz błędówza małomało pracujeszpracujesz nadnad problememjest największynajwiększy błądjeśli nie popełniasznie popełniasz błędówza mało pracujeszmało pracujesz nadpracujesz nad problememi to jestjest największy błądjeśli nie popełniasz błędówza mało pracujesz nadmało pracujesz nad problememi to jest największyza mało pracujesz nad problememi to jest największy błąd

Mało jest zalet, których by Polacy nie mieli, i mało błędów, których udałoby im się uniknąć.Życie to błędów unikanie, a nie ich skrzętne ukrywanie. Człek i tak skrzy­deł nie dostanie, błądzić nig­dy nie przestanie. Dla­tego, gdy błąd już powstanie, Zas­tanów się nad nim, kochanie. Prześpij się z nim, zjedz śniadanie, I ołówkiem opisz na ścianie. Niech tam na wieki już zostanie, Niosąc wszys­tkim ważne przesłanie. Iż słowa Twe, o życiu to nie bajanie, I ta­kie jest błędów Twych nauczanie. * to tyl­ko ta­kie so­bie, słów składanie, bez war­tości, z nudów zabawianie....Największy błąd życia to zatrzymywanie się na sobie samym.Problemem nie jest zarabianie pieniędzy samo w sobie (...). Problemem jest zarabiać je, robiąc coś, czemu warto poświęcić całe życie.Wszys­tko cze­go jest w nad­mia­rze, sta­je się problemem.Kto usiłuje zamknąć ludzkie uczucia w ramach jakiegoś systemu, ten popełnia największy z możliwych błędów. Obraz człowieka, który możemy znaleźć w księgach, zawierających zbiór ogólnych twierdzeń, z reguły niemal błędnych, jest zaiste jak najbardziej daleki od prawdy.