Jeśli nie starczy nam sił, aby milczeć, możemy mówić tylko o sobie.


jeśli-nie-starczy-nam-ł-aby-milczeć-możemy-mówić-tylko-o-sobie
anatol francejeśliniestarczynamsiłabymilczećmożemymówićtylkosobiejeśli nienie starczystarczy namnam siłaby milczećmożemy mówićmówić tylkotylko oo sobiejeśli nie starczynie starczy namstarczy nam siłmożemy mówić tylkomówić tylko otylko o sobiejeśli nie starczy namnie starczy nam siłmożemy mówić tylko omówić tylko o sobiejeśli nie starczy nam siłmożemy mówić tylko o sobie

Jeśli nie star­czy nam sił, aby mil­czeć, możemy mówić tyl­ko o sobie.Jeśli nie możemy zmienić te­go, co nam za­pisa­ne, nie możemy mówić o is­tnieniu wol­nej wo­li. Ta­kiego wy­boru nie miał ani Ju­dasz Is­ka­riota ani Piotr. Jeśli więc możemy sa­mi do­kony­wać wy­bory, po co więc mówić, że ktoś nad na­mi ma w ogóle ja­kieś pla­ny co do nasze­go istnienia? Pycha małych polega na tym, aby o sobie nie mówić nigdy; pycha wielkich - mówić wciąż o sobie.Potrzeba dwóch lat, aby nauczyć się mówić; pięćdziesięciu, aby nauczyć się milczeć.Najbiedniejszy człowiek może być milionerem, jeśli tylko postawi sobie cel, a potem pracuje, aby ten cel osiągnąć. Pomyśl o tym- każdy postęp zaczyna się w tobie. jeśli w to szczerze wierzysz, możesz być wszystkim, czym tylko chcesz.Religię możemy przyrównać do przewodnika, który prowadzi ślepego - chodzi bowiem tylko o to, aby ślepy doszedł do celu, a nie o to, aby wszystko widział.