Jeśli niekiedy samotność młodym bywa użyteczną, jakże często oderwanie się zupełnie od świata bywa zgubne i wiedzie do zdziczenia.


jeśli-niekiedy-samotność-młodym-bywa-użyteczną-jakże-często-oderwanie-ę-zupełnie-od-świata-bywa-zgubne-i-wiedzie-do-zdziczenia
józef ignacy kraszewskijeśliniekiedysamotnośćmłodymbywaużytecznąjakżeczęstooderwaniesięzupełnieodświatazgubnewiedziedozdziczeniajeśli niekiedyniekiedy samotnośćsamotność młodymmłodym bywabywa użytecznąjakże częstoczęsto oderwanieoderwanie sięsię zupełniezupełnie odod świataświata bywabywa zgubnezgubne ii wiedziewiedzie dodo zdziczeniajeśli niekiedy samotnośćniekiedy samotność młodymsamotność młodym bywamłodym bywa użytecznąjakże często oderwanieczęsto oderwanie sięoderwanie się zupełniesię zupełnie odzupełnie od świataod świata bywaświata bywa zgubnebywa zgubne izgubne i wiedziei wiedzie dowiedzie do zdziczeniajeśli niekiedy samotność młodymniekiedy samotność młodym bywasamotność młodym bywa użytecznąjakże często oderwanie sięczęsto oderwanie się zupełnieoderwanie się zupełnie odsię zupełnie od światazupełnie od świata bywaod świata bywa zgubneświata bywa zgubne ibywa zgubne i wiedziezgubne i wiedzie doi wiedzie do zdziczeniajeśli niekiedy samotność młodym bywaniekiedy samotność młodym bywa użytecznąjakże często oderwanie się zupełnieczęsto oderwanie się zupełnie ododerwanie się zupełnie od światasię zupełnie od świata bywazupełnie od świata bywa zgubneod świata bywa zgubne iświata bywa zgubne i wiedziebywa zgubne i wiedzie dozgubne i wiedzie do zdziczenia

A jed­nak mieli coś wspólne­go ze sobą. On ciągle pragnął zdo­bywać ko­biety ona ar­ka­na wie­dzy . Zdradziło go uza­leżnienie od włas­ne­go ego Przedłożył wolę zdo­bywa­nia ko­biet po­nad wolę zdo­bywa­nia wie­dzy o nich i w pew­nym mo­men­cie naj­ważniej­sze stało się dla niego już tyl­ko zry­wanie jabłek . Jakże często zwykła kpi­na by­wa je­dynym oparciem.Jeśli człowiek często bywa przedmiotem rozmowy, stanie się wkrótce obiektem krytyki.Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. Ludzie są jak rzeki: woda jest we wszystkich jednakowa, wszędzie ta sama, ale rzeka bywa wąska, szeroka, spokojna, czysta, zimna, mętna, ciepła. Tak samo bywa z ludźmi. Każdy człowiek ma w sobie zalążki wszystkich ludzkich cech; czasami ujawnia te, czasami znów inne; bywa nieraz zupełnie do siebie niepodobny, pozostając jednakże wciąż sobą.Tylko niekiedy szczęście bywa darem, najczęściej trzeba o nie walczyć.Niekiedy miłość bywa jak kwiat dzikiego maku: nie doniesiesz go do domu.Książę, który przebacza swym poddanym, wyobraża sobie, że dokonuje aktu miłosierdzia, choć bywa to jakże często akt sprawiedliwości. I na odwrót, nieraz wymierzając karę mniema, że dokonuje aktu sprawiedliwości, a jest to w istocie akt tyranii.