Jeśli oddamy życiu wszystkie swoje siły, cóż nam zostanie dla tego co szlachetniejsze, lepsze?


jeśli-oddamy-życiu-wszystkie-swoje-ły-cóż-nam-zostanie-dla-tego-co-szlachetniejsze-lepsze
ludwik van beethovenjeślioddamyżyciuwszystkieswojesiłycóżnamzostaniedlategocoszlachetniejszelepszejeśli oddamyoddamy życiużyciu wszystkiewszystkie swojeswoje siłycóż namnam zostaniezostanie dladla tegotego coco szlachetniejszejeśli oddamy życiuoddamy życiu wszystkieżyciu wszystkie swojewszystkie swoje siłycóż nam zostanienam zostanie dlazostanie dla tegodla tego cotego co szlachetniejszejeśli oddamy życiu wszystkieoddamy życiu wszystkie swojeżyciu wszystkie swoje siłycóż nam zostanie dlanam zostanie dla tegozostanie dla tego codla tego co szlachetniejszejeśli oddamy życiu wszystkie swojeoddamy życiu wszystkie swoje siłycóż nam zostanie dla tegonam zostanie dla tego cozostanie dla tego co szlachetniejsze

Jeśli od­da­my życiu wszys­tkie swo­je siły, cóż nam zos­ta­nie dla te­go co szlachet­niej­sze, lepsze? Inni nie mogą nam zabrać naszego szacunku dla siebie, jeśli im go nie oddamyMężczyźni odkryli wszystkie ukryte możliwości kobiet przez to jedynie, iż nieustannie żądali. W tym stopniu, w jakim oddawały się nam, osiągały zawsze swoją prawdziwą wielkość. Ponieważ musiały złożyć wszystkie diamenty swego szczęścia i wszystkie perły swego cierpienia w naszym królewskim skarbcu, znalazły swoje prawdziwe bogactwo. Tak więc dla mężczyzn - Wszys­cy jes­teśmy egois­ta­mi - do­kończyłem - myśli­my tyl­ko o so­bie, a jeżeli zdarza nam się o kimś dru­gim, to dla­tego, by dla swoich celów wy­korzys­tać. Ta­ka jest, nies­te­ty, bru­tal­na praw­da o życiu.Odsunąć raz na zawsze na drugi plan wszystkie cele, wszystkie ideały, płonąć codziennie jak kadzidło na ołtarzu żony - i do tego własnej żony, to dla człowieka trochę za mało!Cóż z tego, że dobro zwycięża, jeśli zło stać na przegraną.