Jeśli posadzić przy stole najodważniejszego marynarza, najbardziej nieustraszonego lotnika i najmężniejszego żołnierza cóż ujrzymy? Jak się sumuje ich strach.


jeśli-posadzić-przy-stole-najodważniejszego-marynarza-najbardziej-nieustraszonego-lotnika-i-najmężniejszego-żołnierza-cóż-ujrzymy-jak-ę
winston churchilljeśliposadzićprzystolenajodważniejszegomarynarzanajbardziejnieustraszonegolotnikanajmężniejszegożołnierzacóżujrzymyjaksięsumujeichstrachjeśli posadzićposadzić przyprzy stolestole najodważniejszegonajodważniejszego marynarzanajbardziej nieustraszonegonieustraszonego lotnikalotnika ii najmężniejszegonajmężniejszego żołnierzażołnierza cóżcóż ujrzymyjak sięsię sumujesumuje ichich strachjeśli posadzić przyposadzić przy stoleprzy stole najodważniejszegostole najodważniejszego marynarzanajbardziej nieustraszonego lotnikanieustraszonego lotnika ilotnika i najmężniejszegoi najmężniejszego żołnierzanajmężniejszego żołnierza cóżżołnierza cóż ujrzymyjak się sumujesię sumuje ichsumuje ich strach

Jeśli zechcemy zatrzymać piekło, nie ujrzymy nieba.Po­dob­no półbo­giem jest człowiek? I cóż stąd, gdy sił mu nie sta­je w chwi­li, kiedy pot­rze­buje ich naj­bar­dziej. Cóż mu stąd, jeśli zarówno wśród wzlo­tu naj­wyższej ra­dości, jak i wśród pognębienia naj­sroższe­go bólu, mu­si pow­ra­cać do onej człowie­czej nor­my, do po­ziomu onej jałowej, tępej i zim­nej świado­mości i nie może, cho­ciaż prag­nie i tęskni za­tonąć w to­niach nieskończoności! Jedyną rzeczą, jakiej powinniśmy bać się najbardziej, jest sam strach.Nie tylko przy stole smaczne myli się z dobrym.Ze wszystkich uczuć najbardziej przeklętym jest strach.Człowiek jest jak gramofon z paroma płytami. Szybko jesteś nimi znudzony; a jednak musisz siedzieć przy stole, gdy ten odgrywa je dla każdego nowego gościa.