Jeśli pot­ra­fisz spędzić z kimś pół godzi­ny w zu­pełnym mil­cze­niu i nie czuć przy tym wca­le skrępo­wania, ty i oso­ba ta możecie zos­tać przy­jaciółmi. Jeśli zaś mil­cze­nie będzie wam ciążyło, jes­teście so­bie ob­cy i nie war­to na­wet sta­rać się o zadzie­rzgnięcie przyjaźni.


jeśli-pot­ra­fisz-spędzić-z kimś-pół-godzi­ny-w zu­pełnym-mil­cze­niu-i nie czuć-przy-tym-wca­-skrępo­wania-ty i oso­ba
lucy maud montgomeryjeślipot­ra­fiszspędzićz kimśpółgodzi­nyw zu­pełnymmil­cze­niui nie czućprzytymwca­leskrępo­waniaty i oso­bata możeciezos­taćprzy­jaciółmijeśli zaśmil­cze­niebędziewamciążyłojes­teścieso­bieob­cyi nie war­tona­wetsta­rać sięo zadzie­rzgnięcieprzyjaźnijeśli pot­ra­fiszpot­ra­fisz spędzićspędzić z kimśz kimś półpół godzi­nygodzi­ny w zu­pełnymw zu­pełnym mil­cze­niumil­cze­niu i nie czući nie czuć przyprzy tymtym wca­lewca­le skrępo­waniaty i oso­ba ta możecieta możecie zos­taćzos­tać przy­jaciółmijeśli zaś mil­cze­niemil­cze­nie będziebędzie wamwam ciążyłojes­teście so­bieso­bie ob­cyob­cy i nie war­toi nie war­to na­wetna­wet sta­rać sięsta­rać się o zadzie­rzgnięcieo zadzie­rzgnięcie przyjaźnijeśli pot­ra­fisz spędzićpot­ra­fisz spędzić z kimśspędzić z kimś półz kimś pół godzi­nypół godzi­ny w zu­pełnymgodzi­ny w zu­pełnym mil­cze­niuw zu­pełnym mil­cze­niu i nie czućmil­cze­niu i nie czuć przyi nie czuć przy tymprzy tym wca­letym wca­le skrępo­waniaty i oso­ba ta możecie zos­taćta możecie zos­tać przy­jaciółmijeśli zaś mil­cze­nie będziemil­cze­nie będzie wambędzie wam ciążyłojes­teście so­bie ob­cyso­bie ob­cy i nie war­toob­cy i nie war­to na­weti nie war­to na­wet sta­rać sięna­wet sta­rać się o zadzie­rzgnięciesta­rać się o zadzie­rzgnięcie przyjaźni

Przy­pieczęto­waniem mo­wy jest mil­cze­nie, mil­cze­nia zaś - sto­sow­na chwila. -Solon
przy­pieczęto­waniem-mo­wy-jest mil­cze­nie-mil­cze­nia-zaś- sto­sow­na-chwila
mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym 
Dwie oso­by nie mogą długo po­zos­tać przy­jaciółmi, jeżeli nie pot­ra­fią so­bie nawza­jem prze­baczać drob­nych przewinień. -Jean de La Bruyére
dwie-oso­by-nie mogą-długo-po­zos­ć-przy­jaciółmi-żeli-nie pot­ra­fią-so­bie-nawza­jem-prze­baczać-drob­nych-przewinień