Jeśli przyj­miesz do siebie za­bie­dzo­nego psa i spra­wisz, że zacznie mu się dob­rze po­wodzić - nie ug­ry­zie cię. Na tym po­lega za­sad­nicza różni­ca między psem a człowiekiem.


jeśli-przyj­miesz-do siebie-za­bie­dzo­nego-psa-i spra­wisz-że zacznie-mu ę-dob­rze-po­wodzić- nie ug­ry­zie-ę-na tym-po­lega
mark twainjeśliprzyj­mieszdo siebieza­bie­dzo­negopsai spra­wiszże zaczniemu siędob­rzepo­wodzić nie ug­ry­ziecięna tympo­legaza­sad­niczaróżni­camiędzypsema człowiekiemjeśli przyj­mieszprzyj­miesz do siebiedo siebie za­bie­dzo­negoza­bie­dzo­nego psapsa i spra­wiszże zacznie mu sięmu się dob­rzedob­rze po­wodzić nie ug­ry­zie cięna tym po­legapo­lega za­sad­niczaza­sad­nicza różni­caróżni­ca międzymiędzy psempsem a człowiekiemjeśli przyj­miesz do siebieprzyj­miesz do siebie za­bie­dzo­negodo siebie za­bie­dzo­nego psaza­bie­dzo­nego psa i spra­wiszże zacznie mu się dob­rzemu się dob­rze po­wodzićna tym po­lega za­sad­niczapo­lega za­sad­nicza różni­caza­sad­nicza różni­ca międzyróżni­ca między psemmiędzy psem a człowiekiem

Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem. -Mark Twain
jeśli-przyjmiesz-do-siebie-zabiedzonego-psa-i-sprawisz-że-zacznie-mu-ę-dobrze-powodzić-nie-ugryzie-ę-na-tym-polega-zasadnicza-różnica
Jeśli przygarniesz głodnego psa i zaopiekujesz się nim, nie ugryzie cię. To zasadnicza różnica między psem a człowiekiem. -Mark Twain
jeśli-przygarniesz-głodnego-psa-i-zaopiekujesz-ę-nim-nie-ugryzie-ę-to-zasadnicza-różnica-między-psem-a-człowiekiem
Jeśli zaopiekujesz się zbłąkanym psem i zapewnisz mu spokojny żywot, nie ugryzie cię. To podstawowa różnica między psem a człowiekiem. -Mark Twain
jeśli-zaopiekujesz-ę-zbłąkanym-psem-i-zapewnisz-mu-spokojny-żywot-nie-ugryzie-ę-to-podstawowa-różnica-między-psem-a-człowiekiem
Jeśli zaopiekujesz się zbłąkanym psem i zapewnisz mu spokojny żywot, nie ugryzie cię. To główna różnica między psem a człowiekiem. -Mark Twain
jeśli-zaopiekujesz-ę-zbłąkanym-psem-i-zapewnisz-mu-spokojny-żywot-nie-ugryzie-ę-to-główna-różnica-między-psem-a-człowiekiem
Możesz zacząć życie no­we. Jeszcze raz przyj­rzyj się spra­wom tak, jak zwykłeś to czy­nić. Na tym bo­wiem po­lega od­rodze­nie życia. -Marek Aureliusz
możesz-zacząć-życie-no­we-jeszcze raz-przyj­rzyj ę-spra­wom-tak-jak zwykłeś-to czy­ć-na tym-bo­wiem-po­lega-od­rodze­nie