Jeśli rozum jest darem niebios i jeśli to samo można powiedzieć o wierze, niebiosa dały nam dwa sprzeczne i wykluczające się wzajem prezenta.


jeśli-rozum-jest-darem-niebios-i-śli-to-samo-można-powiedzieć-o-wierze-niebiosa-dały-nam-dwa-sprzeczne-i-wykluczają-ę-wzajem-prezenta
denis diderotjeślirozumjestdaremniebiosjeślitosamomożnapowiedziećwierzeniebiosadałynamdwasprzecznewykluczającesięwzajemprezentajeśli rozumrozum jestjest daremdarem niebiosniebios ii jeślisamo możnamożna powiedziećpowiedzieć oo wierzeniebiosa dałydały namnam dwadwa sprzecznesprzeczne ii wykluczającewykluczające sięsię wzajemwzajem prezentajeśli rozum jestrozum jest daremjest darem niebiosdarem niebios iniebios i jeślijeśli to samosamo można powiedziećmożna powiedzieć opowiedzieć o wierzeniebiosa dały namdały nam dwanam dwa sprzecznedwa sprzeczne isprzeczne i wykluczającei wykluczające sięwykluczające się wzajemsię wzajem prezentajeśli rozum jest daremrozum jest darem niebiosjest darem niebios idarem niebios i jeślii jeśli to samojeśli to samo możnasamo można powiedzieć omożna powiedzieć o wierzeniebiosa dały nam dwadały nam dwa sprzecznenam dwa sprzeczne idwa sprzeczne i wykluczającesprzeczne i wykluczające sięi wykluczające się wzajemwykluczające się wzajem prezentajeśli rozum jest darem niebiosrozum jest darem niebios ijest darem niebios i jeśliniebios i jeśli to samoi jeśli to samo możnajeśli to samo można powiedziećsamo można powiedzieć o wierzeniebiosa dały nam dwa sprzecznedały nam dwa sprzeczne inam dwa sprzeczne i wykluczającedwa sprzeczne i wykluczające sięsprzeczne i wykluczające się wzajemi wykluczające się wzajem prezenta

Jeśli potrafisz powiedzieć, kim są Twoi bohaterowie, będę mógł powiedzieć, co osiągniesz w życiu. -Warren Buffett
jeśli-potrafisz-powiedzieć-kim-są-twoi-bohaterowie-będę-mógł-powiedzieć-co-osiągniesz-w-życiu
Do powyższego: niestety, to samo można powiedzieć o biedzie. -Anonim
do-powyższego-niestety-to-samo-można-powiedzieć-o-biedzie
Jeśli nie nakłonię niebios, po­ruszę piekło. -Acheron
jeśli-nie nakłonię-niebios-po­ruszę-piekło