Jeśli sława ma pew­ne niedo­god­ności dla mężczyzn, te­dy dla ko­biet jest praw­dziwą klęską.


jeśli-sława- pew­ne-niedo­god­noś-dla-mężczyzn-te­dy-dla-ko­biet-jest praw­dziwą-klęską
adela bouryjeślisławama pew­neniedo­god­nościdlamężczyznte­dyko­bietjest praw­dziwąklęskąjeśli sławasława ma pew­nema pew­ne niedo­god­nościniedo­god­ności dladla mężczyznte­dy dladla ko­bietko­biet jest praw­dziwąjest praw­dziwą klęskąjeśli sława ma pew­nesława ma pew­ne niedo­god­nościma pew­ne niedo­god­ności dlaniedo­god­ności dla mężczyznte­dy dla ko­bietdla ko­biet jest praw­dziwąko­biet jest praw­dziwą klęskąjeśli sława ma pew­ne niedo­god­nościsława ma pew­ne niedo­god­ności dlama pew­ne niedo­god­ności dla mężczyznte­dy dla ko­biet jest praw­dziwądla ko­biet jest praw­dziwą klęskąjeśli sława ma pew­ne niedo­god­ności dlasława ma pew­ne niedo­god­ności dla mężczyznte­dy dla ko­biet jest praw­dziwą klęską

Jeżeli sława ma pewne niedogodności dla mężczyzn, tedy dla kobiet jest prawdziwą klęską. -Adela Boury
jeżeli-sława-pewne-niedogodnoś-dla-mężczyzn-tedy-dla-kobiet-jest-prawdziwą-klęską
Słowa są orężem praw­dzi­wym, bez oszus­tw niedo­cenianym i za­nied­ba­nym je­dynym który po­winien fun­kcjo­nować lecz dla ludzi dla praw­dzi­wych ludzi a nie zwierząt. -Tyrezjasz
słowa-są orężem-praw­dzi­wym-bez-oszus­tw-niedo­cenianym-i za­nied­ba­nym-­dynym-który-po­winien-fun­kcjo­nować-lecz-dla-ludzi-dla
Praw­dziwą am­bicją ko­biet jest i będzie zaw­sze budzić miłość. -Molier
praw­dziwą-am­bicją-ko­biet-jest i będzie-zaw­sze-budzić-miłość
Kto wzgar­dzi fałszywą sławą, praw­dziwą mieć będzie. -Tytus Liwiusz
kto-wzgar­dzi-fałszywą-sławą-praw­dziwą-mieć-będzie
Ka­riera ar­tysty po­dob­na jest ka­rie­rze kur­ty­zany: naj­pierw dla włas­nej przy­jem­ności, po­tem dla przy­jem­ności in­nych, a w końcu dla pieniędzy. -Marcel Achard
ka­riera-ar­tysty-po­dob­na-jest ka­rie­rze-kur­ty­zany-naj­pierw-dla-włas­nej-przy­jem­noś-po­tem-dla-przy­jem­noś-in­nych