Jeśli sam nie wniosę miłośći, ra­dości, ciepła i roz­koszy, to nie da mi ich dru­gi, a całym ser­cem pełnym szczęśli­wości nie uszczęśli­wię dru­giego, który stoi prze­de mną zim­ny i bezsilny.


jeśli-sam-nie wniosę-miłośći-ra­doś-ciepła-i roz­koszy-to nie da mi ich-dru­gi-a całym-ser­cem-pełnym-szczęśli­woś
johann wolfgang goethejeślisamnie wniosęmiłośćira­dościciepłai roz­koszyto nie da mi ichdru­gia całymser­cempełnymszczęśli­wościnie uszczęśli­więdru­giegoktórystoiprze­demnązim­nyi bezsilnyjeśli samsam nie wniosęnie wniosę miłośćiciepła i roz­koszyto nie da mi ich dru­gia całym ser­cemser­cem pełnympełnym szczęśli­wościszczęśli­wości nie uszczęśli­więnie uszczęśli­wię dru­giegoktóry stoistoi prze­deprze­de mnąmną zim­nyzim­ny i bezsilnyjeśli sam nie wniosęsam nie wniosę miłośćia całym ser­cem pełnymser­cem pełnym szczęśli­wościpełnym szczęśli­wości nie uszczęśli­więszczęśli­wości nie uszczęśli­wię dru­giegoktóry stoi prze­destoi prze­de mnąprze­de mną zim­nymną zim­ny i bezsilny

Człowiek, który nig­dy nie doświad­czył miłości do dru­giego człowieka, może być szczęśli­wy al­bo nie­szczęśli­wy, za­dowo­lony al­bo nieza­dowo­lony. Ale ot­rzy­ma on tyl­ko niewielką część życia.Człowiek, który nig­dy nie doświad­czył miłości do dru­giego człowieka, może być szczęśli­wy al­bo nie­szczęśli­wy, za­dowo­lony al­bo nieza­dowo­lony, ale ot­rzy­mał on tyl­ko niewielką część życia.Biada te­mu, kto na­dużywa prze­wagi, jaką nad ser­cem dru­giego po­siada, w tym ce­lu, by poz­ba­wić go ra­dośc, kiełkującej na dnie je­go serca.(...) Chciała budzić w nim nieśmiałość. Swoim pięknem, wdziękiem, gus­tem. Lecz nie w spo­sob pa­raliżujący, a pożądli­wy. Pragnęła je­go ra­mion, ust, do­tyku, ciepła dru­giego człowieka, w które­go cieniu mogłaby się skryć przed całym światem.Nikt nie wyp­ro­wadzi dru­giego z pus­ty­ni jeśli wpierw sam na niej nie był.Ona nie chciała się narzu­cać, on nie chciał jej ro­bić ja­kichkol­wiek nadziei ... ...a jed­no według dru­giego żyło długo i szczęśli­wie .