Jeśli skończysz, pro­wadząc bez­nadziej­ne życie dla­tego, że słuchałeś swo­jej ma­my, swo­jego ta­ty, księdza i ja­kiegoś gościa z te­lewiz­ji, to w pełni na nie so­bie zasłużyłeś.


jeśli-skończysz-pro­wadząc-bez­nadziej­ne-życie-dla­tego-że słuchałeś-swo­jej-­my-swo­jego-­ty-księdza-i ja­kiegoś-gościa
frank zappajeśliskończyszpro­wadzącbez­nadziej­neżyciedla­tegoże słuchałeśswo­jejma­myswo­jegota­tyksiędzai ja­kiegośgościaz te­lewiz­jito w pełnina nie so­biezasłużyłeśjeśli skończyszpro­wadząc bez­nadziej­nebez­nadziej­ne życieżycie dla­tegoże słuchałeś swo­jejswo­jej ma­myswo­jego ta­tyksiędza i ja­kiegośi ja­kiegoś gościagościa z te­lewiz­jito w pełni na nie so­biena nie so­bie zasłużyłeśpro­wadząc bez­nadziej­ne życiebez­nadziej­ne życie dla­tegoże słuchałeś swo­jej ma­myksiędza i ja­kiegoś gościai ja­kiegoś gościa z te­lewiz­jito w pełni na nie so­bie zasłużyłeś

....Bez­nadziej­nie się czu­je w swo­jej beznadziejnosci... -zielonejeziora
bez­nadziej­nie ę-czu­-w swo­jej-beznadziejnosci
Jeśli nie po­konasz swo­jej ten­den­cji do pod­da­wania się zbyt szyb­ko, two­je życie będzie pro­wadzić donikąd. -Sosai Masutatsu Oyama
jeśli-nie po­konasz-swo­jej-ten­den­cji-do pod­da­wania ę-zbyt-szyb­ko-two­-życie-będzie-pro­wadzić-donikąd
człowieku-naj­ważniej­sze-jest to co chcesz-osiągnąć-w życiu-posłuchaj ę-swo­jego-ro­zumu-i swo­jej-wyob­raź~pa­weł